หวั่นใจ

ภาษาอังกฤษ


v worry
ความหมายเหมือนกับ: วิตก , กังวล , กังวลใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be apprehensive , feel anxious , be worried
ตัวอย่างประโยค: ผมหวั่นใจว่าวันเวลาอันเลวร้ายกำลังย่างกรายมาถึง
v worry about
ความหมายเหมือนกับ: วิตก , กังวล , กังวลใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be anxious about , be concerned about , be preoccupied with , be apprehensive
ตัวอย่างประโยค: ผมหวั่นใจว่าวันเวลาอันเลวร้ายกำลังย่างกรายมาถึง