หวั่นหวาด

ภาษาอังกฤษ


v be afraid
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวาดหวั่น , พรั่นกลัว , หวั่นกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: fear , be scared , dread
ตัวอย่างประโยค: ฉันอยากมีเธออยู่ใกล้ในเวลาที่ฉันหวั่นหวาดและมีความทุกข์
v feel fearful
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวาดหวั่น , พรั่นกลัว , หวั่นกลัว , หวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be terrified by , be scared by
ตัวอย่างประโยค: ฉันอยากมีเธออยู่ใกล้ในเวลาที่ฉันหวั่นหวาด และมีความทุกข์