หวั่น

ภาษาอังกฤษ


v be afraid of
คำอธิบาย: มีอาการกริ่งเกรงไป
ความหมายเหมือนกับ: หวาดหวั่น , ประหวั่น , พรั่น , พรั่นพรึง , หวั่นหวาด , พรั่นกลัว , เกรง , กริ่งเกรง , ครั่นคร้าม
คำที่เกี่ยวข้อง: be frightened , fear
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ , เก่งกล้า
ตัวอย่างประโยค: หลายฝ่ายพากันหวั่นว่า นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจะกระทบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน