หวังดี

ภาษาอังกฤษ


v wish someone well
คำอธิบาย: คิดอย่างมิตร
ความหมายเหมือนกับ: ปรารถนาดี
คำที่เกี่ยวข้อง: have good wishes , be well-intentioned
คำตรงข้าม: หวังร้าย
ตัวอย่างประโยค: ความสามัคคีนี้ประกอบด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและเอื้อเฟื้อด้วยใจ คือ หวังดีมุ่งดีต่อกัน