หวังดี

ภาษาอังกฤษ


v wish someone well
คำอธิบาย: คิดอย่างมิตร
ความหมายเหมือนกับ: ปรารถนาดี
คำที่เกี่ยวข้อง: have good wishes , be well-intentioned
คำตรงข้าม: หวังร้าย
ตัวอย่างประโยค: ความสามัคคีนี้ประกอบด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและเอื้อเฟื้อด้วยใจ คือ หวังดีมุ่งดีต่อกัน

คำที่มี "หวังดี" ในคำ


ผู้หวังดี n well-wisher
คำอธิบาย: ผู้ที่มีเจตนาดี
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ประสงค์ดี , ผู้ปรารถนาดี
คำตรงข้าม: ผู้หวังร้าย , ผู้ประสงค์ร้าย
ตัวอย่างประโยค: ผู้หวังดีเตือนให้ผมหลบหนีไปสักพัก จนกว่าเหตุการณ์เป็นปกติจึงค่อยกลับมา

ความหวังดี n goodwill
คำอธิบาย: การคิดอย่างเป็นมิตร
ความหมายเหมือนกับ: ความปรารถนาดี
ตัวอย่างประโยค: สำหรับผู้ที่ไม่ชอบหมา ข้าพเจ้าขอแนะนำด้วยความหวังดีว่าอย่าอ่านเรื่องนิกกับพิมของว. ณ ประมวญมารค เป็นอันขาดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top