หลักฐาน

ภาษาอังกฤษ


n proof
ความหมายเหมือนกับ: ข้อพิสูจน์
คำที่เกี่ยวข้อง: evidence , testimony , verification , confirmation , substantiation
n proof
ความหมายเหมือนกับ: ข้อยืนยัน , ข้อรับรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: evidence , substantiation , testimony
n witness
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เห็นเหตุการณ์
n evidence
คำที่เกี่ยวข้อง: testimony , proof
n certificate
ความหมายเหมือนกับ: ใบแสดงหลักฐาน , เอกสารสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: identification papers , credentials
n exhibit
คำที่เกี่ยวข้อง: property in dispute , common property in dispute , stolen property
n evidence
คำที่เกี่ยวข้อง: proof

คำที่มี "หลักฐาน" ในคำ


หลักฐานทางธรณีวิทยา n geological evidence
ตัวอย่างประโยค: การค้นพบแร่ธาตุเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยา

หลักฐานทางโบราณคดี n archaeological evidence
ตัวอย่างประโยค: บ้านเชียงเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญของไทย

พยานหลักฐาน n evidence
ความหมายเหมือนกับ: หลักฐาน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การสืบสวนในการเข้าจับกุมคนร้ายพร้อมกับหาพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุประกอบ

แสดงหลักฐาน v produce evidence
คำอธิบาย: แสดงเครื่องแสดงประกอบเพื่อยืนยัน
ตัวอย่างประโยค: เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีมีสิทธิลาโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องและให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง

เป็นหลักฐาน adv tangibly
ความหมายเหมือนกับ: ปรากฏชัด , เป็นที่เปิดเผย

ตั้งหลักฐาน v make one´s way (/fortune)
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งฐานะ , สร้างเนื้อสร้างตัว
คำตรงข้าม: สิ้นเนื้อประดาตัว

ใบแสดงหลักฐาน n certificate
ความหมายเหมือนกับ: หลักฐาน , เอกสารสำคัญ

การตั้งหลักฐาน n establishment
ความหมายเหมือนกับ: การสร้างฐานะ , การตั้งฐานะค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top