หลักฐาน

ภาษาอังกฤษ


n proof
ความหมายเหมือนกับ: ข้อพิสูจน์
คำที่เกี่ยวข้อง: evidence , testimony , verification , confirmation , substantiation
n proof
ความหมายเหมือนกับ: ข้อยืนยัน , ข้อรับรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: evidence , substantiation , testimony
n witness
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เห็นเหตุการณ์
n evidence
คำที่เกี่ยวข้อง: testimony , proof
n certificate
ความหมายเหมือนกับ: ใบแสดงหลักฐาน , เอกสารสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: identification papers , credentials
n exhibit
คำที่เกี่ยวข้อง: property in dispute , common property in dispute , stolen property
n evidence
คำที่เกี่ยวข้อง: proof