หยุดยั้ง

ภาษาอังกฤษ


v stop
ความหมายเหมือนกับ: หยุด , ยับยั้ง , สกัดกั้น , สกัด , ระงับ , ห้าม
คำที่เกี่ยวข้อง: cease , halt , intercept , prevent , hinder , hold back , impede , restrain
คำตรงข้าม: ปล่อย
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า