หยุดพัก

ภาษาอังกฤษ


v break
คำอธิบาย: หยุดชั่วคราว เพื่อพักผ่อน
ความหมายเหมือนกับ: พัก , พักผ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: have/take a break , stop for a break
ตัวอย่างประโยค: บริษัทอนุญาตให้ลูกจ้างที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สัปดาห์ละ 26 ชั่วโมงขึ้นไปหยุดพัก 15 นาที ทุกๆ 3ชั่วโมง