หยุด

ภาษาอังกฤษ


v discontinue
ความหมายเหมือนกับ: ชะงัก , ติดขัด
คำที่เกี่ยวข้อง: cease , stop
คำตรงข้าม: ราบรื่น
v stop
ความหมายเหมือนกับ: ยับยั้ง , สกัดกั้น , สกัด , ระงับ , ห้าม
คำที่เกี่ยวข้อง: cease , halt , intercept , prevent , hinder , hold back , impede , restrain
คำตรงข้าม: ปล่อย
v brake
คำที่เกี่ยวข้อง: stop
คำตรงข้าม: ไป
avd ceaselessly
ความหมายเหมือนกับ: หาย
คำที่เกี่ยวข้อง: without end , continuouslly
v cease
ความหมายเหมือนกับ: เลิก , ร้างไป
คำที่เกี่ยวข้อง: stop , give up , abate , reduce , die down
v stop
ความหมายเหมือนกับ: เลิก
คำที่เกี่ยวข้อง: cease , wean , withdraw , halt , give up
v discontinue
ความหมายเหมือนกับ: ชะงัก , ขาดช่วง
คำที่เกี่ยวข้อง: be disconnected
คำตรงข้าม: ดำเนินต่อไป , ต่อเนื่องกันไป
v quit boxing
ความหมายเหมือนกับ: เลิก , วางมือ , รามือ
v be unfinished
ความหมายเหมือนกับ: ชะงัก
คำที่เกี่ยวข้อง: remain , be unsettled , be incomplete , be undone
v restrain
ความหมายเหมือนกับ: ยับยั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: suppress , hold back
คำตรงข้าม: กำเริบ
v stop
ความหมายเหมือนกับ: ระงับ , บอกเลิก , เลิก , ยกเลิก , เว้น
คำที่เกี่ยวข้อง: halt , discontinue , cease , give up , quit , cancel
คำตรงข้าม: เริ่ม , ดำเนินต่อไป
v close
คำที่เกี่ยวข้อง: end , finish
v break
ความหมายเหมือนกับ: พักผ่อน , หยุดพัก
คำที่เกี่ยวข้อง: stop
v give up
ความหมายเหมือนกับ: ยุติ , ล้มเลิก , ร้างลา , เลิก
คำที่เกี่ยวข้อง: abolish , abandon
v free
ความหมายเหมือนกับ: งด , เว้น
คำที่เกี่ยวข้อง: cease , abstain , refrain , stop , quit
v drop
ความหมายเหมือนกับ: ยุติ , ล้มเลิก , ยกเลิก , เลิกล้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: wind up , stop
v stop
ความหมายเหมือนกับ: ระงับ , ยับยั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: break off , halt , cease
v stop short
ความหมายเหมือนกับ: สะดุด
คำที่เกี่ยวข้อง: stop , cease , get stuck , pause , bog down , halt
v stay unnecessarily long
ความหมายเหมือนกับ: เก็บ
คำที่เกี่ยวข้อง: hold (up) , shelve , lay set/aside , withhold
v switch off
ความหมายเหมือนกับ: ปิด , ทำให้หยุด
คำที่เกี่ยวข้อง: turn off , put out
คำตรงข้าม: เปิด
v park
คำที่เกี่ยวข้อง: moor , stop , anchor
คำตรงข้าม: แล่น , วิ่ง
v break off
ความหมายเหมือนกับ: ชะงัก
คำที่เกี่ยวข้อง: suspend , discontinue , be interrupted , end or stop suddenly , balk , pull the plug on