หยาบๆ

ภาษาอังกฤษ


adv carelessly
ความหมายเหมือนกับ: ลวกๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: sloppily , slovenly
adv carelessly
ความหมายเหมือนกับ: คร่าวๆ , ชุ่ยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: untidily , cursorily , slovenly
adv approximately
ความหมายเหมือนกับ: คร่าวๆ , เลาๆ , โดยประมาณ
คำที่เกี่ยวข้อง: tentatively , sketchily , roughly , briefly , not exactly , about
คำตรงข้าม: อย่างละเอียด