หมุน

ภาษาอังกฤษ


v evolve
คำอธิบาย: หันเวียนไปโดยรอบ, ทำให้หันเวียนไปโดยรอบ
ความหมายเหมือนกับ: วน
คำที่เกี่ยวข้อง: revolve , circulate
ตัวอย่างประโยค: แม่ค้าหมุนไม้เสียบไปมา เพื่อให้ตัวแพะที่ย่างถูกความร้อนเท่าๆ กัน