หมึก

ภาษาอังกฤษ


n ink
คำอธิบาย: น้ำหรือแท่งสำหรับขีดเขียน ตามปกติมีสีดำจัด
ความหมายเหมือนกับ: น้ำหมึก
ตัวอย่างประโยค: ปากกาแท่งนี้หมึกหมดเสียแล้ว