หน่อยเดียว

ภาษาอังกฤษ


v be small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย , น้อยมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: be a little
คำตรงข้าม: มาก
adv a few
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: a little , in little , little by little
คำตรงข้าม: มาก , มากมาย
adj small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: few , tiny , little
คำตรงข้าม: มาก
adv a little bit
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย , นิดเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: just a little , a tiny bit
คำตรงข้าม: มาก