หน

ภาษาอังกฤษ


n time
คำอธิบาย: ช่วงเวลานั้น
ความหมายเหมือนกับ: ครั้ง , ที , คราว
คำที่เกี่ยวข้อง: occasion , turn
ตัวอย่างประโยค: เปลี่ยนนายอำเภอหนนี้ จัดงานต้อนรับใหญ่กว่าทุกปี
clas time
คำอธิบาย: ลักษณะของระยะเวลาหนึ่งครั้งหรือหนึ่งคราว
ความหมายเหมือนกับ: ครั้ง , ที , คราว
ตัวอย่างประโยค: เขากระเด็นลงน้ำร่วม 20 หน กว่าจะเทียบแพเข้าฝั่งได้
n where
ความหมายเหมือนกับ: ทาง , ทิศ , แห่ง , แห่งหน
คำที่เกี่ยวข้อง: direction , place
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าเขาจะอยู่หนใดในประเทศไทย เขาต้องกลับมาเยี่ยมแม่เดือนละครั้ง