ส้วม

ภาษาอังกฤษ


n lavatory
คำอธิบาย: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
หน่วยนับ: ส้วม
คำที่เกี่ยวข้อง: latrine , toilet , cloakroom , water closet , loo , privy , powder room , W.C
ตัวอย่างประโยค: บ่อเกรอะที่ใช้ปุ๋ยรดนั้น มันหมักหมมและสกปรกกว่าส้วมด้วยซ้ำ