ส่ง

ภาษาอังกฤษ


v send
คำอธิบาย: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: dispatch , hand , deliver , remit , forward , transmit
คำตรงข้าม: รับ
ตัวอย่างประโยค: สถาปนิกกลุ่มนี้ส่งแบบแปลนถึงกันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์