สุภาพ

ภาษาอังกฤษ


v be polite
ความหมายเหมือนกับ: เรียบร้อย , อ่อนโยน
คำที่เกี่ยวข้อง: be gentle
คำตรงข้าม: หยาบคาย
adv politely
คำอธิบาย: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
ความหมายเหมือนกับ: เรียบร้อย , อ่อนโยน
คำที่เกี่ยวข้อง: courteously , respectfully , civilly
คำตรงข้าม: ก้าวร้าว
ตัวอย่างประโยค: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย
adj polite
คำอธิบาย: ลักษณะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
ความหมายเหมือนกับ: เรียบร้อย , อ่อนโยน
คำที่เกี่ยวข้อง: courteous , well-behaved , well-mannered , mannerly , respectful , civil
คำตรงข้าม: ก้าวร้าว
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มชาวเกาะยืนคิดอยู่ครู่ใหญ่ๆ จึงตอบคำถามท่านด้วยเสียงที่สุภาพ

คำที่มี "สุภาพ" ในคำ


สุภาพบุรุษ n gentleman
คำตรงข้าม: สุภาพสตรี

สุภาพสตรี n lady
คำตรงข้าม: สุภาพบุรุษ

สุภาพสตรี n lady
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้หญิง , สตรี , หญิง
คำตรงข้าม: สุภาพบุรุษ
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ใหญ่ถามสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะไปกับผมจริงหรือ

สุภาพชน n gentleman and lady
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ดี , ผู้มีเกียรติ
ตัวอย่างประโยค: สุภาพชนที่มาในงานนี้ล้วนแต่งตัวกันอย่างหรูเริ่ดราวเทพบุตรเทพธิดา

สุภาพอ่อนโยน adj polite
คำอธิบาย: ประพฤติตัวเรียบร้อยมีสัมมาคารวะเป็นผู้ดี
ความหมายเหมือนกับ: สุภาพ , เรียบร้อย , อ่อนโยน , สุภาพเรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นผู้ชายสุภาพอ่อนโยน ใครที่ได้รู้จักกับเขาก็จะรักเขาทุกคน

สุภาพเรียบร้อย adj polite
ความหมายเหมือนกับ: สุภาพ , เรียบร้อย , อ่อนโยน

ความสุภาพ n gentleness
ความหมายเหมือนกับ: ความอ่อนโยน , ความเรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ

คำสุภาพ n polite word
ตัวอย่างประโยค: วัตถุประสงค์ของการใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพนั้นคือการใช้เพื่อยกย่องผู้อื่นมิใช่ยกย่องตัวเอง

กลอนสุภาพ n a form of Thai octameter poem
คำอธิบาย: แบบแผนในการร้อยกรองอย่างหนึ่ง 1 บทมีแปดวรรค วรรคละ 7-9 คำ มีสัมผัสระหว่างวรรค และสัมผัสระหว่างบท
หน่วยนับ: เรื่อง, บท, คำกลอน
ความหมายเหมือนกับ: กลอนตลาด , กลอนเพลงยาว
ตัวอย่างประโยค: บทละครเรื่องสังข์ทองเขียนเป็นกลอนสุภาพ

ภาษาสุภาพ n written language
ความหมายเหมือนกับ: ภาษาทางการค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top