สุจริต

ภาษาอังกฤษ


adj honest
ความหมายเหมือนกับ: ซื่อสัตย์ , ซื่อสัตย์สุจริต , ซื่อตรง
คำที่เกี่ยวข้อง: truthful , trustworthy
คำตรงข้าม: ทุจริต

คำที่มี "สุจริต" ในคำ


สุจริตใจ adv honestly
คำอธิบาย: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์ใจ
ตัวอย่างประโยค: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ

สุจริตใจ v be honest
คำอธิบาย: มีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์ใจ
ตัวอย่างประโยค: กรรมการชุดนี้จะต้องยุติธรรมและสุจริตใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตัดสินการประกวดครั้งนี้

โดยสุจริต adv honestly
ความหมายเหมือนกับ: อย่างสุจริต , ซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: พวกเราทำงานโดยสุจริต

ซื่อสัตย์สุจริต v be honest
ความหมายเหมือนกับ: ซื่อสัตย์ , สุจริต , สัตย์ซื่อ , ซื่อตรง
คำตรงข้าม: ทรยศ , หักหลัง
ตัวอย่างประโยค: นายจ้างต้องรู้ว่าลูกน้องคนใดขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต และให้ความดีความชอบและกำลังใจเท่าที่จะทำได้

ความซื่อสัตย์สุจริต n uprightness
ความหมายเหมือนกับ: ความซื่อสัตย์

อย่างสุจริต adv honestly
ความหมายเหมือนกับ: ซื่อสัตย์

ความสุจริตใจ n sincerity
ความหมายเหมือนกับ: ความบริสุทธิ์ใจ

ความสุจริต n honesty
ความหมายเหมือนกับ: ความซื่อสัตย์ , ความซื่อ
คำตรงข้าม: ความทุจริตค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top