สิ้นอายุขัย

ภาษาอังกฤษ


v pass away
ความหมายเหมือนกับ: หมดลมหายใจ , ตาย , สิ้นชีวิต , ถึงแก่กรรม , มรณะ , เสีย , สิ้น , ดับ , ล่วงลับ , สิ้นลม , สิ้นชีพ , สิ้นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: perish , succumb , croak , expire , die , breathe one´s last