สิ่งประดิษฐ์

ภาษาอังกฤษ


n invention
n invention
คำอธิบาย: สิ่งที่สร้างขึ้น, แต่งขึ้น
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ประดิษฐกรรม
ตัวอย่างประโยค: คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่อย่างหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top