สิ่งกีดขวาง

ภาษาอังกฤษ


n barrier
คำอธิบาย: สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือติดขัดจนไม่สามารถลุล่วงไปได้
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องกีดขวาง , อุปสรรค , ขวากหนาม , สิ่งขัดขวาง , กำแพง
คำที่เกี่ยวข้อง: roadblock , obstacle , barricade
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่เคยอ่อนข้อให้กับสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะเป็นตัวถ่วงความสำเร็จของเขา