สิ่ง

ภาษาอังกฤษ


n thing
หน่วยนับ: อย่าง, อัน
ความหมายเหมือนกับ: ของ , สิ่งของ
คำที่เกี่ยวข้อง: article , matter
ตัวอย่างประโยค: ในภาคใต้นี้เงินมีส่วนสำคัญเพราะข้าวปลาอาหารเป็นสิ่งที่ต้องซื้อหาทั้งสิ้นไม่สามารถปลูกได้พอกินเช่นภาคอื่นๆ
n thing
คำอธิบาย: คำใช้แทนคำนามทั่วๆ ไป โดยไม่จำกัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง: matter
ตัวอย่างประโยค: เมื่อสติปัญญาของคนเริ่มพัฒนามากขึ้นมนุษย์ก็เริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร

คำที่มี "สิ่ง" ในคำ


สิ่งเลวร้าย n badness
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเลวร้าย

สิ่งผิดปกติ n abnormality
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องผิดปกติ

สิ่งมหัศจรรย์ n wonder
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งอัศจรรย์

สิ่งยึดเหนี่ยว n restraint
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องยึดเหนี่ยว

สิ่งรบกวน n disturbance

สิ่งรอบข้าง n surroundings
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งรอบตัว

สิ่งรอบตัว n surroundings
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งรอบข้าง

สิ่งเร้นลับ n mystery
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งลี้ลับ , สิ่งลึกลับ

สิ่งเร้า n motivation
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งกระตุ้น

สิ่งไร้ค่า n worthless thing
ความหมายเหมือนกับ: ของไร้ค่า

สิ่งไร้สาระ n absurdity
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องไร้สาระ

สิ่งลวงตา n illusion
ความหมายเหมือนกับ: ภาพลวงตา

สิ่งลี้ลับ n mystery
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งลึกลับ

สิ่งปลูกสร้าง n buildings

สิ่งสุดวิสัย n impossibility
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องสุดวิสัย , สิ่งเหลือวิสัย

สิ่งเสพติด n narcotic
ความหมายเหมือนกับ: สารเสพติด

สิ่งหวงแหน n treasure
ความหมายเหมือนกับ: ของหวงแหน

สิ่งเหนี่ยวรั้ง n restraint
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งยึดเหนี่ยว

สิ่งเหลือเชื่อ n incredibility
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเหลือเชื่อ

สิ่งอำนวยความสะดวก n facilities
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องอำนวยความสะดวก

สิ่งล้ำค่า n precious thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งสูงค่า , สิ่งล้ำเลิศ

สิ่งแปลกใหม่ n new matter
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องแปลกใหม่

สิ่งแปลกปลอม n adulterated thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งปลอมปน , สิ่งเจือปน

สิ่งจำเป็น n necessities

สิ่งจูงใจ n temptation
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องล่อใจ , สิ่งล่อใจ , สิ่งดึงดูดใจ

สิ่งชดเชย n compensation

สิ่งดีงาม n good
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องดีงาม

สิ่งล่อใจ n temptation

สิ่งดึงดูดใจ n attraction

สิ่งต้องห้าม n prohibition
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องต้องห้าม , ของต้องห้าม

สิ่งตีพิมพ์ n printed matter

สิ่งทอ n textile

สิ่งก่อสร้าง n building
หน่วยนับ: หลัง, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งปลูกสร้าง

สิ่งทอ n fabric

สิ่งประดิษฐ์ n invention

สิ่งแปลกปลอม n unknown

สิ่งเร้า n stimulus
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งจูงใจ , สิ่งล่อใจ

สิ่งล่อใจ n seductions
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งจูงใจ

สิ่งแวดล้อม n environment
ความหมายเหมือนกับ: สภาพแวดล้อม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ n holy thing

สิ่งมีชีวิต n living thing
ตัวอย่างประโยค: จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายในชนิดพันธุ์มากที่สุดนอกเหนือจากแมลง

สิ่งพิมพ์เผยแพร่ n publication
คำอธิบาย: สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้น โดยมีเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลต่อสาธารณะชน
ตัวอย่างประโยค: ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะเป็นแหล่งบริการข่าวสารข้อมูลในหมู่บ้าน โดยการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่เหมาะสมให้กับชาวชนบท

สิ่งประดิษฐ์ n invention
คำอธิบาย: สิ่งที่สร้างขึ้น, แต่งขึ้น
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ประดิษฐกรรม
ตัวอย่างประโยค: คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่อย่างหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษ

สิ่งก่อสร้าง n construction
คำอธิบาย: สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุที่แข็งแรง คงทน
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งปลูกสร้าง
ตัวอย่างประโยค: สิ่งก่อสร้างทุกแห่งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง n something
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ตัวอย่างประโยค: ทัศนคติเป็นความพร้อมทางจิตใจที่จะมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

สิ่งตีพิมพ์ n printed matter
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งพิมพ์
ตัวอย่างประโยค: เราใช้กระดาษไปเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปของสิ่งตีพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สิ่งทอ n textile
ตัวอย่างประโยค: สิ่งทอเป็นสินค้าชนิดหนึ่งถูกกีดกันทางการค้ามาเป็นเวลานาน

สิ่งยั่วยวน n temptation
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งล่อใจ
ตัวอย่างประโยค: ผมรอดพ้นมาจากสิ่งยั่วยวนได้เพราะความหนักแน่นของจิตใจ

สิ่งร้าย n bad thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งเลวร้าย
คำตรงข้าม: สิ่งดี
ตัวอย่างประโยค: ยายไปอาบน้ำมนต์เพื่อปัดสิ่งร้ายออกจากตัว

สิ่งล่อใจ n lure
คำอธิบาย: สิ่งซึ่งชักจูงให้กระทำตาม
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งล่อตาล่อใจ
ตัวอย่างประโยค: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนหมั่นเพียรเรียนหนังสือ

สิ่งล่อลวง n decoy
ตัวอย่างประโยค: พวกมิจฉาชีพใช้ทองเป็นสิ่งล่อลวงเหยื่อ

สิ่งละเล็กละน้อย n odds and ends
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งละอันพันละน้อย
ตัวอย่างประโยค: พวกผู้หญิงนำผักปลา สิ่งละเล็กละน้อยไปขายที่ตลาดนัด

สิ่งแวดล้อม n surroundings
คำอธิบาย: สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: สภาพแวดล้อม
ตัวอย่างประโยค: ลวดลายส่วนใหญ่ของไทยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ

สิ่งใหม่ n innovation
ความหมายเหมือนกับ: ของใหม่
คำตรงข้าม: สิ่งเก่า , ของเก่า
ตัวอย่างประโยค: เครือข่ายไมโครยังเป็นสิ่งใหม่ในวงการนี้

สิ่งเสพติด n narcotic
คำอธิบาย: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลา หนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
หน่วยนับ: ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: สารเสพติด , ยาเสพย์ติด
ตัวอย่างประโยค: วัยรุ่นตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดในรูปต่างๆ นับแต่กัญชาจนกระทั่งเฮโรอีน

สิ่งจูงใจ n incentive
คำอธิบาย: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
หน่วยนับ: แบบ, ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งดึงดูด
ตัวอย่างประโยค: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น

สิ่งของ n thing
หน่วยนับ: ชิ้น, อัน
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุ
ตัวอย่างประโยค: กรมประชาสงเคราะห์รับบริจาคหนังสือ สิ่งของ ให้เด็กนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

สิ่งจักสาน n basketwork
คำอธิบาย: เครื่องใช้ที่ทำมาจากการสาน
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องจักสาน , เครื่องสาน
ตัวอย่างประโยค: เถาวัลย์และปอเป็นผลิตผลจากป่าที่นำมาใช้เป็นเครื่องผูกมัดหรือทำสิ่งจักสาน

สิ่งชี้นำ n pointer
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องบ่งชี้ , เครื่องชี้

สิ่งประดับ n decorations
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องประดับ , เครื่องตกแต่ง
ตัวอย่างประโยค: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น

สิ่งเร้า n stimulator
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องกระตุ้น , สิ่งกระตุ้น , ตัวกระตุ้น
ตัวอย่างประโยค: พฤติกรรมของคนเป็นผลของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง

สิ่งลี้ลับ n mystery
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งเร้นลับ
ตัวอย่างประโยค: เขาเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับบางอย่างที่บันดาลให้เขาได้รับโชคใหญ่ครั้งนี้

สิ่งบกพร่อง n defect
คำอธิบาย: สิ่งที่ไม่ครบสมบูรณ์เท่าที่ควรมีหรือควรเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อเสีย , จุดด้อย , จุดบกพร่อง , ข้อด้อย
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจัดแล้วดับของรถรุ่นใหม่นี้ เป็นสิ่งบกพร่องสำคัญที่ทำให้ขายได้ไม่ดี

สิ่งกระตุ้น n stimulant
คำอธิบาย: สิ่งที่คอยเตือนหรือหนุนให้รีบกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งจูงใจ , แรงกระตุ้น , สิ่งเร้า
ตัวอย่างประโยค: ถ้าต้องการให้เด็กรักการเรียนรู้ อาจจะต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นหลายอย่าง

สิ่งกีดขวาง n barrier
คำอธิบาย: สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือติดขัดจนไม่สามารถลุล่วงไปได้
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องกีดขวาง , อุปสรรค , ขวากหนาม , สิ่งขัดขวาง , กำแพง
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่เคยอ่อนข้อให้กับสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะเป็นตัวถ่วงความสำเร็จของเขา

สิ่งชั่วร้าย n evil
คำอธิบาย: สิ่งที่ไม่ดีที่อาจนำความเดือดร้อนเสียหายมาให้
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งเลวร้าย
ตัวอย่างประโยค: คนโบราณเชื่อว่าดาวหางเป็นสิ่งชั่วร้ายที่กระจายเชื้อโรคและสงครามลงมา

สิ่งทดแทน n compensation
คำอธิบาย: สิ่งที่นำมาชดเชยหรือใช้แทนสิ่งที่เสียไป
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งชดเชย
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก มักแสวงหาสิ่งทดแทนมาชดเชยส่วนที่ขาดหายไป

สิ่งละอันพันละน้อย n odds and ends
คำอธิบาย: สิ่งอย่างละเล็กละน้อยไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าใดนัก
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งละเล็กละน้อย , สิ่งเล็กสิ่งน้อย
ตัวอย่างประโยค: ผมไปเชียงใหม่คราวนั้นก็ได้สิ่งละอันพันละน้อยสะสมไว้เยอะทีเดียว

สิ่งหนึ่งสิ่งใด n something
หน่วยนับ: สิ่ง, อย่าง
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งใดสิ่งหนึ่ง , บางสิ่งบางอย่าง , บางสิ่ง , บางอย่าง
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้มันจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนเร้นอยู่ซึ่งพวกเราไม่รู้

สิ่งโสโครก n dirtiness
คำอธิบาย: สิ่งที่เปรอะเปื้อนหรือมัวหมองไปด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, สิ่งที่ไม่สะอาดหมดจด
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งสกปรก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อถึงบ้านเขารีบอาบน้ำฟอกสบู่ชำระล้างสิ่งโสโครกให้หมดไป

สิ่งที่เหลือ n residue
คำอธิบาย: สิ่งที่ยังคงมีอยู่หรือค้างอยู่จากทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งที่เหลืออยู่
ตัวอย่างประโยค: ฉันเพียงแต่ต้องการจะเก็บสิ่งที่เหลือไว้เป็นอนุสรณ์แทนตัวเขา

สิ่งแวดล้อมทางสังคม n social environment
คำอธิบาย: สภาพความเป็นอยู่อันได้แก่สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ในสังคม
ความหมายเหมือนกับ: สภาพแวดล้อมทางสังคม
ตัวอย่างประโยค: เด็ก 2 คนมีนิสัยต่างกัน เพราะมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกัน

สิ่งที่เหลืออยู่ n remainder
คำอธิบาย: สิ่งที่ยังคงมีอยู่หรือค้างอยู่จากทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งที่เหลือ
ตัวอย่างประโยค: เธอใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เหลืออยู่อย่างขมขื่นและเจ็บปวด

สิ่งระคายเคือง n nuisance
คำอธิบาย: สิ่งที่ทำให้รู้สึกคายคันเหมือนถูกละอองหรือเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในร่างกาย
ตัวอย่างประโยค: ผู้เป็นแม่ควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากสิ่งระคายเคืองต่อลูกน้อย

สิ่งเย้ายวน n lure
คำอธิบาย: ี่สิ่งจูงใจหรือชักชวนให้เกิดความกำเริบหรืออยากได้อยากมี
หน่วยนับ: สิ่ง, อย่าง
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งล่อใจ , สิ่งล่อลวง , สิ่งยั่วยวน
ตัวอย่างประโยค: ชีวิตในเมืองมีสิ่งเย้ายวนใจมากกว่าในชนบท ทำให้เสียผู้เสียคนได้ง่ายกว่า

สิ่งพิมพ์ n printed matter
คำอธิบาย: เอกสารหรือวัตถุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้นหลายสำเนาเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: งานพิมพ์ , เอกสาร
ตัวอย่างประโยค: สื่อมวลชนที่มาในวันนี้จะได้รับสิ่งพิมพ์ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ

สิ่งปลูกสร้าง n building
คำอธิบาย: ตึกหรืออาคารที่ก่อสร้างขึ้นด้วยอิฐและปูนเป็นส่วนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ ที่มีวิวัฒนาการล้ำหน้าขึ้นมาก

สิ่งปฏิกูล n filth
หน่วยนับ: สิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งสกปรก , ขยะ
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนมักจะทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำลำคลองทำให้น้ำสกปรก

สิ่งเจือปน n adulterated thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งปลอมปน , สิ่งแปลกปลอม

สิ่งชดเชย n compensation
คำอธิบาย: สิ่งที่เข้ามาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งทดแทน
ตัวอย่างประโยค: เด็กกำพร้ามักแสวงหาความรักจากผู้อื่นเป็นสิ่งชดเชย

สิ่งตอบแทน n return
คำอธิบาย: สิ่งที่ให้กับผู้อื่นเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้
ตัวอย่างประโยค: ผมยินดีมาสาธิตให้ชมโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

สิ่งทอ n weaving (garment)
คำอธิบาย: ผ้าหรือสิ่งต่างๆ ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์
ตัวอย่างประโยค: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ

สิ่งที่คิด n what someone thinks
ตัวอย่างประโยค: บางครั้งสิ่งที่คิดก็ไม่เป็นจริงเสมอไป

สิ่งปรุงแต่ง n something decorated
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งเสริมแต่ง

สิ่งปลอมปน n adulterated thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งแปลกปลอม , สิ่งเจือปน

สิ่งผิดกฎหมาย n contraband
ความหมายเหมือนกับ: ของผิดกฎหมาย

สิ่งมอมเมา n bad influence
ความหมายเหมือนกับ: ของมัวเมา , สิ่งมัวเมา

สิ่งล่อใจ n temptation

สิ่งสกปรก n dirtiness
ตัวอย่างประโยค: บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผลตั้งแต่ต้น

สิ่งเสียหาย n loss
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเสียหาย

สิ่งเลวร้าย n evil
คำตรงข้าม: สิ่งดี
ตัวอย่างประโยค: อย่าคิดว่าสิ่งเลวร้ายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับคุณคนเดียว

สิ่งเล็กสิ่งน้อย n thingamajig
คำอธิบาย: สิ่งหรือเรื่องที่ไม่สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งเล็กน้อย , เรื่องเล็กน้อย
คำตรงข้าม: สิ่งใหญ่โต
ตัวอย่างประโยค: นี่ถือเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่ผมให้คุณ

สิ่งยั่วยุ n enticement
ตัวอย่างประโยค: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ n sacred item
คำอธิบาย: ของเคารพซึ่งเชื่อว่าสามารถจะบันดาลผลต่างๆ ได้
ตัวอย่างประโยค: ยามมีทุกข์หลายคนจะนึกถึงวัด นึกถึงคุณพระคุณเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อหาทางปลดเปลื้องทุกข์ และหาวิธีการสู่ความสุขสงบทางใจ

สิ่งเจือปน n adulterated thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งปลอมปน , สิ่งแปลกปลอม

สิ่งชดเชย n compensation
คำอธิบาย: สิ่งที่เข้ามาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งทดแทน
ตัวอย่างประโยค: เด็กกำพร้ามักแสวงหาความรักจากผู้อื่นเป็นสิ่งชดเชย

สิ่งตอบแทน n return
คำอธิบาย: สิ่งที่ให้กับผู้อื่นเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้
ตัวอย่างประโยค: ผมยินดีมาสาธิตให้ชมโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

สิ่งทอ n weaving (garment)
คำอธิบาย: ผ้าหรือสิ่งต่างๆ ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์
ตัวอย่างประโยค: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ

สิ่งที่คิด n what someone thinks
ตัวอย่างประโยค: บางครั้งสิ่งที่คิดก็ไม่เป็นจริงเสมอไป

สิ่งปรุงแต่ง n something decorated
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งเสริมแต่ง

สิ่งปลอมปน n adulterated thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งแปลกปลอม , สิ่งเจือปน

สิ่งผิดกฎหมาย n contraband
ความหมายเหมือนกับ: ของผิดกฎหมาย

สิ่งมอมเมา n bad influence
ความหมายเหมือนกับ: ของมัวเมา , สิ่งมัวเมา

สิ่งยั่วยุ n enticement
ตัวอย่างประโยค: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย

สิ่งล่อใจ n temptation

สิ่งเล็กสิ่งน้อย n thingamajig
คำอธิบาย: สิ่งหรือเรื่องที่ไม่สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งเล็กน้อย , เรื่องเล็กน้อย
คำตรงข้าม: สิ่งใหญ่โต
ตัวอย่างประโยค: นี่ถือเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่ผมให้คุณ

สิ่งเลวร้าย n evil
คำตรงข้าม: สิ่งดี
ตัวอย่างประโยค: อย่าคิดว่าสิ่งเลวร้ายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับคุณคนเดียว

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ n sacred item
คำอธิบาย: ของเคารพซึ่งเชื่อว่าสามารถจะบันดาลผลต่างๆ ได้
ตัวอย่างประโยค: ยามมีทุกข์หลายคนจะนึกถึงวัด นึกถึงคุณพระคุณเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อหาทางปลดเปลื้องทุกข์ และหาวิธีการสู่ความสุขสงบทางใจ

สิ่งสกปรก n dirtiness
ตัวอย่างประโยค: บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผลตั้งแต่ต้น

สิ่งเสียหาย n loss
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเสียหาย

สิ่งเเวดล้อม n environment

สิ่งใด n anything
ตัวอย่างประโยค: เกรียงไกร เตชะโม่งนั้น ดูเหมือนจะไม่ยำเกรงต่อสิ่งใดทั้งสิ้น

สิ่งไม่มีชีวิต n non-living thing
คำอธิบาย: สิ่งที่ดำรงอยู่โดยไม่หายใจ
คำตรงข้าม: สิ่งมีชีวิต
ตัวอย่างประโยค: สิ่งไม่มีชีวิตเป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่สำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศดำรงอยู่ได้ เช่น พลังงานจากดวงอาทิตย์

สิ่งของก่อสร้าง n construction materials
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุก่อสร้าง

สิ่งอัศจรรย์ n wonder

สิ่งลึกลับ n mystery
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งลี้ลับ

สิ่งลึกลับ n mystery

สิ่งเหลือวิสัย n impossibility
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องสุดวิสัย

สิ่งสูงค่า n precious thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งล้ำเลิศ

สิ่งล้ำเลิศ n precious thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งสูงค่า

สิ่งเสพย์ติด n addict thing

สิ่งสำคัญ n important aspect

สิ่งสำคัญ n important factor

สิ่งลวงตาลวงใจ n illusion
ความหมายเหมือนกับ: การหลอกลวง , การลวง , ความเข้าใจผิด

สิ่งล่อตาล่อใจ n lure

สิ่งดึงดูด n incentive

สิ่งไร ques where
ความหมายเหมือนกับ: ที่ใด , อะไร

สิ่งของเครื่องใช้ n commodity
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องอุปโภคบริโภค , ของกินของใช้

สิ่งของเครื่องใช้ n consumer goods
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องใช้ , ของใช้ , ของอุปโภค
คำตรงข้าม: เครื่องบริโภค

สิ่งหลอน n hallucination
ความหมายเหมือนกับ: ภาพลวงตา , สิ่งลวงตา , ภาพลวง

สิ่งเล็กๆ n powder
ความหมายเหมือนกับ: ฝุ่น , อนุภาค , ชิ้นเล็กๆ

สิ่งขัดขวาง n barrier
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องกีดขวาง , อุปสรรค , ขวากหนาม , กำแพง

สิ่งกลมๆ n disk/disc
ความหมายเหมือนกับ: จุด , วง , วงกลม

สิ่งของถวายพระ n offering
ความหมายเหมือนกับ: จตุปัจจัย , เครื่องไทยธรรม

สิ่งเสริมแต่ง n something decorated

สิ่งมัวเมา n bad influence
ความหมายเหมือนกับ: ของมัวเมา

สิ่งเล็กน้อย n thingamajig
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเล็กน้อย
คำตรงข้าม: สิ่งใหญ่โต

สิ่งเสริมแต่ง n something decorated

สิ่งมัวเมา n bad influence
ความหมายเหมือนกับ: ของมัวเมา

สิ่งเล็กน้อย n thingamajig
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเล็กน้อย
คำตรงข้าม: สิ่งใหญ่โต

สิ่งแลกเปลี่ยน n exchange

สิ่งของเครื่องใช้ n appliance
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งของ

สิ่งสำคัญ n main part

สินค้าสิ่งทอ n textile goods

สื่อสิ่งพิมพ์ n printing media

คุณภาพสิ่งแวดล้อม n quality of environment
คำอธิบาย: ลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเร่งเดินเครื่องเต็มที่ในการวางแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

สื่อสิ่งพิมพ์ n printed matter
คำอธิบาย: การทำให้ผู้คนเห็นหรือทราบข้อความ โดยผ่านทางสิ่งพิมพ์
ตัวอย่างประโยค: ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมาก

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ n Office of the National Environment Board
ความหมายเหมือนกับ: สวล.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กล่าวกับ “สารคดี” ถึงแหล่งที่อาจก่อให้เกิดฝนกรด

บางสิ่งบางอย่าง n something
ความหมายเหมือนกับ: บางสิ่ง
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่าความเด็ดขาดจะอยู่ที่การประชุมใหญ่ของพรรค แต่น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงตัว บุคคลในพรรคได้

บางสิ่ง n something
ความหมายเหมือนกับ: บางอย่าง
ตัวอย่างประโยค: เราควรจะให้ความสำคัญกับบางสิ่งน้อยลงกว่านี้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม n Department of Environmental Quality Promotion
หน่วยนับ: กรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม n Ministry of Science Technology and Environment
หน่วยนับ: กระทรวง

ทุกสิ่ง pron everything
ความหมายเหมือนกับ: ทุกสิ่งทุกอย่าง , ทุกอย่าง , ทุกสิ่งสรรพ , สรรพสิ่ง
ตัวอย่างประโยค: พ่อให้ลูกทุกสิ่งด้วยความเต็มใจ

ทุกสิ่งทุกอย่าง pron everything
ความหมายเหมือนกับ: ทุกสิ่ง , ทุกอย่าง

นักสิ่งแวดล้อม n environmentalist
คำอธิบาย: ผู้ที่ใฝ่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม
หน่วยนับ: คน

สรรพสิ่ง n everything
คำอธิบาย: สิ่งทั้งหมดทั้งปวง
ความหมายเหมือนกับ: ทุกสิ่ง
ตัวอย่างประโยค: สรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นไปตามกรรมของมัน

เหนือสิ่งอื่นใด adv above all
คำอธิบาย: อย่างที่สำคัญมากที่สุด
ตัวอย่างประโยค: การทำการใด ๆ ถ้ามีแต่เงินกับเทคโนโลยีแต่ขาดศรัทธาของประชาชนแล้วก็ทำไม่สำเร็จ เหนือสิ่งอื่นใด สถาบันสงฆ์มีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้นำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม n Ministry of Science, Technology and Environment

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม n Office of Environmental Policy and Planning

หลายสิ่งหลายอย่าง adj varied
ความหมายเหมือนกับ: หลายแบบ , หลายชนิด , หลายประเภท
คำตรงข้าม: ชนิดเดียว , แบบเดียว , อย่างเดียว

ขอสิ่งของ v request to a Thai monarch
ความหมายเหมือนกับ: ขออนุญาต

เครื่องชั่งสิ่งของ n balance
ความหมายเหมือนกับ: ตาชั่ง , คันชั่ง

ขอสิ่งของ v beg for one´s grant

ทุกสิ่งสรรพ pron everything
ความหมายเหมือนกับ: ทุกสิ่งทุกอย่าง , ทุกอย่าง , สรรพสิ่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top