สิทธิ

ภาษาอังกฤษ


n authority
ความหมายเหมือนกับ: อำนาจอันชอบธรรม
n right
คำอธิบาย: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: สิทธิ์
ตัวอย่างประโยค: เยาวชนและบุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานจากรัฐ