สำคัญ

ภาษาอังกฤษ


v important
ความหมายเหมือนกับ: เด่น , ยิ่งใหญ่
v be important
คำอธิบาย: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
คำที่เกี่ยวข้อง: be insignificant , be crucial , be vital , be serious , be noteworthy
คำตรงข้าม: เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้สำคัญมาก ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถคิดกันเล่นๆ ไม่ให้ความจริงจัง
v understand
ความหมายเหมือนกับ: เข้าใจ , คะเน , สังเกต
คำที่เกี่ยวข้อง: consider , think , suppose
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพราะผมสำคัญผิดเอง
adj important
คำอธิบาย: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
คำที่เกี่ยวข้อง: insignificant , crucial , vital , serious , noteworthy
คำตรงข้าม: เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค: ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม

คำที่มี "สำคัญ" ในคำ


สำคัญมาก v be important
ความหมายเหมือนกับ: สำคัญยิ่ง

สำคัญยิ่ง v be important
ความหมายเหมือนกับ: สำคัญมาก

สำคัญมาก adj important
ความหมายเหมือนกับ: สำคัญยิ่ง

สำคัญยิ่ง adj important
ความหมายเหมือนกับ: สำคัญมาก

สำคัญใจ v be convinced
ความหมายเหมือนกับ: มั่นใจ

ความสำคัญ n importance
ความหมายเหมือนกับ: จุดสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ

เอกสารสำคัญ n important document
คำอธิบาย: หนังสือที่เป็นหลักฐานสำคัญ
หน่วยนับ: ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: ห้องนี้เป็นห้องเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นสมบัติของสมาชิก มูลนิธิโนเบล

มีความสำคัญ v be significant
ความหมายเหมือนกับ: มีความหมาย
คำตรงข้าม: หมดความสำคัญ , หมดความหมาย
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบัน การเก็บบันทึกข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์มีความสำคัญกับมนุษย์มากขึ้น

ส่วนสำคัญ n importance
ความหมายเหมือนกับ: สาระสำคัญ , ข้อสำคัญ

สาระสำคัญ n main point

ข้อสำคัญ n important aspect
คำอธิบาย: เรื่องที่พิเศษกว่าธรรมดา, เรื่องที่ควรใส่ใจมากกว่าปกติ
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้อง ควรจะปรึกษาแพทย์ และข้อสำคัญขณะเด็กดูดนมอย่าให้เด็กใช้ฟันกัดบนหัวนม

ปัจจัยสำคัญ n important factor
คำอธิบาย: สิ่งที่มีความพิเศษกว่าสิ่งอื่น
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางการเมือง

หนังสือสำคัญ n credentials

ลำดับความสำคัญ n order of magnitude
ตัวอย่างประโยค: เรามีการจดบันทึกข้อมูลตามลำดับความสำคัญ

สลักสำคัญ v be important
ความหมายเหมือนกับ: สำคัญมาก , สำคัญยิ่ง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าใครมาว่าจ้างครูทำอะไรที่ไม่สู้สลักสำคัญและง่ายๆ ครูก็ให้ศิษย์เป็นผู้ทำ และให้รางวัลบ้างตามสมควร

สลักสำคัญ adj important
ความหมายเหมือนกับ: สำคัญมาก , สำคัญยิ่ง
ตัวอย่างประโยค: การเตรียมในระยะก่อนตั้งครรภ์ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญ คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเตรียม

เรื่องสำคัญ n important matter
คำอธิบาย: เรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจหรือสนใจเป็นพิเศษ
หน่วยนับ: เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: เรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสนใจพัฒนากัน

ประเด็นสำคัญ n main issue
คำอธิบาย: ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: ประเด็นหลัก
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านได้หยิบยกเอาข้อกล่าวหาทุจริตในกระทรวงคมนาคมมาเป็นประเด็นสำคัญในการอภิปรายรัฐบาล

ใจความสำคัญ n point
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญของเรื่อง
หน่วยนับ: ใจความ, เรื่อง, หัวข้อ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าไม่มีเวลาก็อ่านเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องก็ได้

ความสลักสำคัญ n importance
คำอธิบาย: ความสำคัญยิ่ง, ความสำคัญมาก
ความหมายเหมือนกับ: ความสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: แต่ละคนรู้สึกว่าตนเป็นกลไกเล็กๆ ที่ไร้ความสลักสำคัญจึงไม่เกิดความภาคภูมิใจ

เป็นสำคัญ adv mainly
คำอธิบาย: อย่างมากกว่าหรือพิเศษกว่าธรรมดา
ความหมายเหมือนกับ: เป็นหลัก
ตัวอย่างประโยค: ส่วนผสมของขนมพวกนี้มีไข่น้ำตาลเป็นสำคัญ

ตอนสำคัญ n climax
ความหมายเหมือนกับ: จุดสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: ตอนสำคัญของภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักอยู่ในตอนท้ายของเรื่อง

ใบสำคัญ n certificate
คำอธิบาย: เอกสารที่รับรองข้อเท็จจริง ความถูกต้อง หรือสิทธิ
หน่วยนับ: ใบ,ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: หลักฐาน , ใบแสดงหลักฐาน , เอกสารสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: ผมได้จ่ายเงินค่าที่พักของผมทดรองไปก่อนแล้วจึงจะเอาใบสำคัญไปเบิกเงินจากระทรวง

ใบสำคัญคู่จ่าย n duplicate
คำอธิบาย: เอกสารที่เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน
หน่วยนับ: ใบ
ตัวอย่างประโยค: ผมแนบใบสำคัญคู่จ่ายไปกับหลักฐานอื่นๆ

คนสำคัญ n very important person
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: บุคคลสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: ห้องวีไอพีที่สนามบินจัดไว้ต้อนรับเฉพาะคนสำคัญเท่านั้น

จุดสำคัญ n important point
ความหมายเหมือนกับ: ประเด็นสำคัญ , สาระสำคัญ , จุดหลัก , จุดเด่น
ตัวอย่างประโยค: จุดสำคัญของการจัดงานสงกรานต์คือเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยเอาไว้

นัยสำคัญ n significance
คำอธิบาย: ความหมายที่เป็นข้อสำคัญทางสถิติ

วันสำคัญ n important day
คำอธิบาย: วันที่มีความหมายมากกว่าวันธรรมดา
หน่วยนับ: วัน
ตัวอย่างประโยค: หน้ากากศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวลาว จะถูกนำออกมาแห่บวงสรวงในวันสำคัญของชาวลาว

หัวใจสำคัญ n heart (e.g. of the matter)
ตัวอย่างประโยค: หัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังวิวัฒนาการของการสื่อสารก็คือคอมพิวเตอร์

ให้ความสำคัญ v give precedence (to)
คำอธิบาย: เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
คำตรงข้าม: มองข้าม
ตัวอย่างประโยค: กฎหมายประมงฉบับใหม่ของจีนให้ความสำคัญกับการทำประมงด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเป็นหลัก

วันสำคัญ n important day
คำอธิบาย: วันที่มีความหมายมากกว่าวันธรรมดา
หน่วยนับ: วัน
ตัวอย่างประโยค: หน้ากากศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวลาว จะถูกนำออกมาแห่บวงสรวงในวันสำคัญของชาวลาว

หัวใจสำคัญ n heart (e.g. of the matter)
ตัวอย่างประโยค: หัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังวิวัฒนาการของการสื่อสารก็คือคอมพิวเตอร์

ให้ความสำคัญ v give precedence (to)
คำอธิบาย: เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
คำตรงข้าม: มองข้าม
ตัวอย่างประโยค: กฎหมายประมงฉบับใหม่ของจีนให้ความสำคัญกับการทำประมงด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเป็นหลัก

ส่วนสำคัญ n main part
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: แรงจูงใจเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

บุคคลสำคัญ n very important person

เรื่องไม่สำคัญ n trivial matter
คำตรงข้าม: เรื่องมีสาระ , เรื่องสำคัญ

สิ่งสำคัญ n important aspect

สิ่งสำคัญ n important factor

ที่มีความสำคัญในการรบ adj strategic

การสำคัญผิด n mistake
ความหมายเหมือนกับ: การเข้าใจผิด

ตัวสำคัญ n leader
ความหมายเหมือนกับ: ตัวหลัก
คำตรงข้าม: ตัวรอง

ตัวสำคัญ n hero
ความหมายเหมือนกับ: ตัวเอก
คำตรงข้าม: ตัวรอง

ตัวสำคัญ n leader
ความหมายเหมือนกับ: ตัวหลัก
คำตรงข้าม: ตัวรอง

หลักสำคัญ n essence
ความหมายเหมือนกับ: ประเด็นหลัก , สาระสำคัญ

ข้อความสำคัญ n point
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , ใจความสำคัญ , หลักสำคัญ , หลักใหญ่ , หัวข้อ

หลักสำคัญ n point
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , ข้อความสำคัญ , ใจความสำคัญ , หลักใหญ่ , หัวข้อ

ตัวสำคัญ n leading actor/actress
ความหมายเหมือนกับ: ตัวชูโรง

บุคคลสำคัญ n very important person

ของสำคัญ n necessity

สิ่งสำคัญ n main partค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top