สาธยาย

ภาษาอังกฤษ


v describe
ความหมายเหมือนกับ: บรรยาย
คำที่เกี่ยวข้อง: depict , narrate , relate , explain
v recite a prayer
ความหมายเหมือนกับ: สวด
คำที่เกี่ยวข้อง: chant , pray
v tell
ความหมายเหมือนกับ: ชี้แจง , บรรยาย , บอก , เล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: inform , notify , announce to , apprise
v explain
ความหมายเหมือนกับ: อธิบาย , รายงาน , แจกแจง
คำที่เกี่ยวข้อง: elucidate , clarify , illuminate , make clear , report