สัมมนา

ภาษาอังกฤษ


n seminar
คำอธิบาย: การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในเรื่อง ใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้
ความหมายเหมือนกับ: การประชุม
ตัวอย่างประโยค: ตัวแทนจากภาครัฐฯ และเอกชนกว่า 30 คนเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดสัมมนาชักชวนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ประเทศไทย