สับเปลี่ยน

ภาษาอังกฤษ


v take turns
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยน , ผลัดกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: one by one
ตัวอย่างประโยค: เขาและหล่อนสับเปลี่ยนกันขุดดินอยู่นานจนเหนื่อยหอบ
v change
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: switch , alter
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลของคุณที่เก็บไว้จะไม่ถูก สับเปลี่ยน หรือ แก้ไข โดยไม่รู้ตัว
v change
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: switch , alter
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลของคุณที่เก็บไว้จะไม่ถูก สับเปลี่ยน หรือ แก้ไข โดยไม่รู้ตัว
v take turns
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยน , ผลัดกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: one by one
ตัวอย่างประโยค: เขาและหล่อนสับเปลี่ยนกันขุดดินอยู่นานจนเหนื่อยหอบ