สัตย์

ภาษาอังกฤษ


n honest
ความหมายเหมือนกับ: ซื่อสัตย์ , ซื่อตรง
คำตรงข้าม: เท็จ , ความเท็จ
adj honest
ความหมายเหมือนกับ: สัตย์ซื่อ , ซื่อสัตย์
คำที่เกี่ยวข้อง: faithful , truthful , loyal
คำตรงข้าม: เท็จ
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว
n promise
คำอธิบาย: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
ความหมายเหมือนกับ: คำมั่น , คำสาบาน , คำสัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: pledge , oath , faith
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่