สัญลักษณ์

ภาษาอังกฤษ


n symbol
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องแสดง , เครื่องหมาย , ตรา
n mark
คำอธิบาย: สิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อใช้ในหมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: symbol , sign , emblem , token , insignia , seal , stamp
ตัวอย่างประโยค: ยอดของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์นั้นเลียนแบบจากลักษณะของดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางพุทธศาสนา