สัญญา

ภาษาอังกฤษ


n contract
หน่วยนับ: ข้อ, ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อตกลง , คำมั่น , คำสัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: agreement , promise
v promise
ความหมายเหมือนกับ: ให้คำมั่น , รับประกัน , ให้สัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: vow

คำที่มี "สัญญา" ในคำ


สัญญาณรบกวน n noise
คำอธิบาย: เสียงที่แทรกเข้ามาทำให้ไม่ได้ยินอย่างชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: เสียงรบกวน
ตัวอย่างประโยค: ภาพที่ไม่ชัดเจนอาจเกิดจากสัญญาณรบกวนที่มาจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

สัญญา n signal
หน่วยนับ: สัญญาณ
ความหมายเหมือนกับ: สัญลักษณ์ , เครื่องแสดง , เครื่องหมาย

สัญญาณดิจิตอล n digital alarm

สัญญาณตอบรับ n affirmative sign

สัญญาณนาฬิกา n clock signal

สัญญาณเวลา n time signal

สัญญาณไฟจราจร n traffic light
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ไฟจราจร
ตัวอย่างประโยค: สัญญาณไฟจราจรถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

สัญญาบัตร n royal letter of appointment
คำอธิบาย: ใบตั้งยศที่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้ง
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: ในหลวงพระราชทานสัญญาบัตรแก่นายทหารชั้นนายพล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

สัญญาณไฟ n light signal
คำอธิบาย: ไฟที่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นได้แม้อยู่ในระยะไกล
หน่วยนับ: สัญญาณ
ตัวอย่างประโยค: สถานที่นี้มืดมากจะต้องติดสัญญาณไฟตามจุดต่างๆ เพิ่มอีก

สัญญาณภาพ n image signal
คำอธิบาย: ภาพที่แสดงให้เห็นในการสื่อสาร
หน่วยนับ: สัญญาณ
ตัวอย่างประโยค: เครื่องรับได้แต่สัญญาณภาพ ส่วนสัญญาณเสียงไม่ได้ยินเลย

สัญญาณอนาล็อก n analog signal
หน่วยนับ: สัญญาณ
ตัวอย่างประโยค: เครื่องพีซีไม่สามารถรับสัญญาณอนาล็อก โดยที่ไม่มีบอร์ดสำหรับแปลงสัญญาณ

สัญญานไฟ n traffic signal
คำอธิบาย: สัญญาณไฟสีเขียว แดง เหลือง เพื่อให้ยวดยานที่เห็นหยุดหรือเคลื่อนตัวไปได้
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาณไฟจราจร , ไฟจราจร
ตัวอย่างประโยค: พวกซิ่งมักไม่ค่อยใส่ใจกับสัญญาณไฟ จึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

สัญญาซื้อขาย n contract of sale
คำอธิบาย: ข้อตกลงการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวอย่างประโยค: สัญญาซื้อขายเป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์อย่างหนึ่ง

สัญญาณไฟ n flame signal
คำอธิบาย: เครื่องหมายแสดงการควบคุมทางจราจร
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาณไฟจราจร
ตัวอย่างประโยค: ตอนกลางคืนจะเกิดอุบัติมากเพราะสัญญาณไฟจะเปิดแบบอัตโนมัติ

สัญญาณภัย n alarm
คำอธิบาย: เครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยินเป็นต้น เพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาณเตือนภัย
ตัวอย่างประโยค: ในโรงงานควรติดตั้งสัญญาณภัยไว้เพื่อความปลอดภัย

สัญญาณภัยทางอากาศ n air-raid warning
คำอธิบาย: เครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยินทางอากาศเป็นต้น เพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยสงครามโลกผู้คนต่างหวาดผวาเสียงของสัญญาณภัยทางอากาศ

สัญญาณรบกวน n annoying sound

สัญญาณรบกวน n annoying sound

สัญญาจ้าง n contract
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาว่าจ้าง

สัญญาเช่า n contract of rent
คำอธิบาย: ข้อตกลงการเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวอย่างประโยค: การขอรังวัดสอบเขตเช่าที่ดินต้องนำสัญญาเช่าฉบับจริงมาด้วย

สัญญาณเรียก n signal
คำอธิบาย: เครื่องแสดงบอกให้มา

สัญญาทวิภาคี n bilateral contract made by 2 nations

สัญญาประกันภัย n insurance

สัญญาประกัน n life insurance
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาประกันชีวิต

สัญญาประกันชีวิต n life insurance
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาประกัน

สัญญาผูกมัด n commitment
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกมัด , ข้อสัญญา , พันธะ

สัญญาณเตือนภัย n alarm

สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ n air-raid warning

สัญญาว่าจ้าง n contract

ร่างสัญญา n draft contract
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย

หมดสัญญา v terminate one´s contract
คำอธิบาย: สิ้นสุดข้อตกลงที่ได้ทำไว้
คำตรงข้าม: ทำสัญญา
ตัวอย่างประโยค: ปลายปีนี้ผมก็จะหมดสัญญากับบริษัทนี้แล้ว คงต้องเตรียมหางานอื่นไปพลางๆ

ให้สัญญา v signal
ความหมายเหมือนกับ: ส่งสัญญาณ , บอกสัญญาณ
ตัวอย่างประโยค: ทันทีที่ผมให้สัญญาณ คุณก็เริ่มแสดงได้เลย

ส่งสัญญา v signal

สนธิสัญญา n contract
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสัญญา , สัญญา , ข้อตกลง , อนุสัญญา

อนุสัญญา n convention
คำอธิบาย: ความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องที่สำคัญเฉพาะเรื่องที่ทำเป็นตราสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับสนธิสัญญา
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้

ร่างสนธิสัญญา n draft treaty
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: ร่างสนธิสัญญาฉบับนี้ถูกแก้ไขมาหลายครั้งหลายหนแล้ว

สนธิสัญญา n treaty
คำอธิบาย: หนังสือสัญญาที่สำคัญยิ่งและทำเป็นตราสารสมบูรณ์แบบ
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือสัญญา
ตัวอย่างประโยค: ร่างสนธิสัญญาถูกแก้หลายครั้งหลายหนแล้ว

สนธิสัญญา n treaty
คำอธิบาย: หนังสือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือสัญญา
ตัวอย่างประโยค: ปลายพ.ศ.2436 จังหวัดจันทบุรีถูกยึดครองโดยประเทศฝรั่งเศส และมีการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยการยึดครองในวันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกันนั้น

ละเมิดสัญญา v break an agreement
ความหมายเหมือนกับ: ผิดสัญญา
ตัวอย่างประโยค: บริษัทคู่แข่งได้ละเมิดสัญญาที่ 3 บริษัทตกลงกันไว้

ส่งสัญญา v transmit
คำตรงข้าม: รับสัญญาณ
ตัวอย่างประโยค: เครื่องรับชนิดนี้ส่งสัญญาณไปได้ในรัศมีเพียง 200-300 เมตร

คำสัญญา n promise
ความหมายเหมือนกับ: คำสาบาน , คำปฏิญาณ , คำสัตย์ , สัจจะ
ตัวอย่างประโยค: เขาทำอะไรไม่ได้ตามชอบใจเพราะมีคำสัญญาของเขาเป็นชนักติดหลังอยู่

คำมั่นสัญญา n promise
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: คำสัญญา , คำสาบาน , คำปฏิญาณ , คำสัตย์ , สัจจะ
ตัวอย่างประโยค: เขาลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาสุภาพบุรุษที่เคยให้ไว้

คู่สัญญา n parties
คำอธิบาย: บุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีในสัญญา
ตัวอย่างประโยค: คู่สัญญาต่างลงนามในสัญญาด้วยความเต็มใจ

อาณัติสัญญา n given signal
คำอธิบาย: เครื่องกำหนดรู้กันโดยอาศัยเครื่องหมายมีรูป หรือเสียง
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาณ
ตัวอย่างประโยค: บริเวณท่าอากาศยานจะมีผู้คอยส่งอาณัติสัญญาณให้แท็กซี่เข้าไปรับผู้โดยสาร

หนังสือสัญญา n contract
คำอธิบาย: สัญญาหลักฐานการตกลงร่วมกันทำนิติกรรม ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสัญญา , ข้อผูกพัน , สัญญา , ข้อตกลง
ตัวอย่างประโยค: การกู้ยืมเงินทุกกรณีจะต้องมีหนังสือสัญญากู้เงินพร้อมระบุหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน n promissory note
คำอธิบาย: หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ออกตั๋ว ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ให้ตามคำ สั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: เขาออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ผู้ขายสินค้าแทนการจ่ายเงินสด

ต่อสัญญา v extend a contract
คำอธิบาย: ยืดเวลาของสัญญาเดิมให้ยาวนาน
คำตรงข้าม: หมดสัญญา
ตัวอย่างประโยค: บริษัทต่อสัญญาเช่าสำนักงานไปอีก 2 ปี

ตั๋วสัญญาใช้เงิน n promissory note
คำอธิบาย: หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ออกตั๋ว ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ให้ตามคำ สั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: เขาออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ผู้ขายสินค้าแทนการจ่ายเงินสด

ทำสัญญา v contract
ความหมายเหมือนกับ: ทำความตกลง , ตกลง , ลงนาม , ลงลายลักษณ์อักษร
ตัวอย่างประโยค: ไทยทำสัญญากับสหรัฐฯในเรื่องการค้าขาย มาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

กติกาสัญญา n pact
คำอธิบาย: ความตกลงระหว่างประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือสัญญา
ตัวอย่างประโยค: สหภาพโซเวียตได้ใช้องค์การ กติกาสัญญาวอร์ซอเป็นเครื่องตอบโต้องค์การนาโตของฝ่ายตะวันตก

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย n Department of Treaties and Legal Affairs
ตัวอย่างประโยค: บทความนี้ เป็นความผิดพลาดของผู้เขียนเองไม่ได้สะท้อนความเห็นและทัศนะของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายทั้งสิ้น

การทำสัญญา n contract
ความหมายเหมือนกับ: การทำความตกลง , การตกลง , การรับรอง , การให้คำมั่น
ตัวอย่างประโยค: การทำสัญญาเปิดบริษัทใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น

การเซ็นสัญญา n signing a contract
ตัวอย่างประโยค: การเซ็นสัญญาซื้อขายระหว่าง 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ป็นอันยกเลิก

ช่องสัญญา n channel
ตัวอย่างประโยค: กรมกิจการอวกาศอินเดียต่อเวลาเช่าใช้ไทยคม 7 ช่องสัญญาณ

ให้สัญญา v promise
ความหมายเหมือนกับ: สัญญา , ให้คำปฏิญาณ , ให้คำมั่น
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลให้สัญญากับสหรัฐว่าจะแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง

ให้สัญญา v promise
ความหมายเหมือนกับ: สัญญา , ให้คำปฏิญาณ , ให้คำมั่น
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลให้สัญญากับสหรัฐว่าจะแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง

ผิดสัญญา v break one´s word

องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ n NATO

บอกสัญญา v signal
ความหมายเหมือนกับ: ส่งสัญญาณ

ข้อสัญญา n contract
ความหมายเหมือนกับ: สัญญา , ข้อตกลง , อนุสัญญา

ผิดสัญญา v break an agreement

ผิดคำสัญญา v break a promise
ความหมายเหมือนกับ: ผิดคำพูด

ไฟสัญญาณจราจร n traffic light
ความหมายเหมือนกับ: ไฟเขียวไฟแดง

ข้อสัญญา n obligation
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกพัน , พันธะ

ข้อสัญญา n contract
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกพัน , สัญญา , ข้อตกลง

ผิดสัญญา v reverse one´s promise
ความหมายเหมือนกับ: เสียสัตย์
คำตรงข้าม: ซื่อสัตย์

สนธิสัญญาไตรภาคี n tripartite

ข้อสัญญา n commitment
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกมัด , พันธะ , สัญญาผูกมัดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top