สังเวย

ภาษาอังกฤษ


v sacrifice
คำอธิบาย: บูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: บวงสรวง , เซ่นสรวง
คำที่เกี่ยวข้อง: give , offer
ตัวอย่างประโยค: พวกมายานำหญิงสาวพรหมจารีไปสังเวยเทพเจ้าแห่งฝน เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล