สังเคราะห์

ภาษาอังกฤษ


n synthesis
v synthesize
คำอธิบาย: ทำให้ธาตุมีปฏิกิริยาเคมีกันเป็นสารประกอบ, ทำให้สารประกอบมีปฏิกิริยาเคมีกันเป็นสารประกอบอื่น
ตัวอย่างประโยค: สีส่วนมากที่ใช้กันในปัจจุบันมักเป็นสีที่สังเคราะห์ขึ้นโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
adj synthetic
คำอธิบาย: ที่สร้างขึ้นโดยกรรมวิธีทางเคมี
ตัวอย่างประโยค: ยาเสพย์ติดสังเคราะห์เป็นยาเสพย์ติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีในห้องทดลอง