สะอาด

ภาษาอังกฤษ


v be clean
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์ , ใสสะอาด , หมดจด , ไร้มลทิน
คำที่เกี่ยวข้อง: be unsoiled , be unstained
คำตรงข้าม: สกปรก , เลอะเทอะ ,
v be clean
คำอธิบาย: ไม่มีสิ่งเปรอะเปื้อน
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be fresh , be pure , be immaculate , be spotless
คำตรงข้าม: สกปรก
ตัวอย่างประโยค: บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่นั่นสงบและสะอาดดี
adj clean
คำที่เกี่ยวข้อง: immaculate , spotless , unblemished , flawless , pure , unpolluted , untainted
คำตรงข้าม: สกปรก
ตัวอย่างประโยค: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด
adj clean
คำที่เกี่ยวข้อง: immaculate , spotless , unblemished , flawless , pure , unpolluted , untainted
คำตรงข้าม: สกปรก
ตัวอย่างประโยค: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด

คำที่มี "สะอาด" ในคำ


สะอาดหมดจด v be spick and span
คำตรงข้าม: สกปรกโสโครก
ตัวอย่างประโยค: พวกเราช่วยกันปัดกวาดเหย้าเรือน และบริเวณบ้านให้สะอาดหมดจด

สะอาดสะอ้าน v clean
ความหมายเหมือนกับ: สะอาด , หมดจด
คำตรงข้าม: สกปรก , โสโครก
ตัวอย่างประโยค: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล

สะอาดสะอ้าน v clean
ความหมายเหมือนกับ: สะอาด , หมดจด
คำตรงข้าม: สกปรก , โสโครก
ตัวอย่างประโยค: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล

สะอาดเรียบร้อย adv thoroughly
คำตรงข้าม: สกปรก

น้ำสะอาด n clean water
คำตรงข้าม: น้ำสกปรก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อกรดด่างหรือสารเคมีเข้าตาควรรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดที่พอจะหาได้ทันที

มือสะอาด adj honest
คำอธิบาย: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: มือขาวสะอาด
ตัวอย่างประโยค: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น

ขาวสะอาด v be clean
คำอธิบาย: มีสีขาวหมดจด ผ่องใส ไม่มีคราบสกปรกอยู่เลย
ตัวอย่างประโยค: ผ้าเช็ดตัวดูขาวสะอาดขึ้นหลังจากที่เปลี่ยนผงซักฟอก

ทำความสะอาด v clean
คำอธิบาย: ทำให้สะอาด
ความหมายเหมือนกับ: ชำระล้าง
ตัวอย่างประโยค: แม่บ้านกำลังทำความสะอาดห้องนอนชั้นบน

ใสสะอาด v be clean
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์ , หมดจด , ไร้มลทิน
คำตรงข้าม: สกปรก , เลอะเทอะ ,

ใสสะอาด adv cleanly
ความหมายเหมือนกับ: สะอาด , บริสุทธิ์
คำตรงข้าม: สกปรก , เปรอะเปื้อน

มือขาวสะอาด adj honest

ความใสสะอาด n brightness
ความหมายเหมือนกับ: ความกระจ่าง

ทำความสะอาดร่างกาย v wash
ความหมายเหมือนกับ: ล้างตัว , ชำระล้างร่างกาย , อาบน้ำ

ความบริสุทธิ์สะอาด n purity
คำตรงข้าม: ความสกปรก

พนักงานดูแลความสะอาด n housekeeperค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top