สร้างขึ้น

ภาษาอังกฤษ


v manufacture
ความหมายเหมือนกับ: ทำ , ประดิษฐ์
คำที่เกี่ยวข้อง: produce , turn out , make , create
v establish
ความหมายเหมือนกับ: จัดตั้งขึ้น , ก่อตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: form , found , set , organize
v make
ความหมายเหมือนกับ: กระทำ , ประกอบขึ้น , ผลิตขึ้น , ก่อขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: build , create
v invent
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งขึ้น , จัดทำขึ้น , คิดทำขึ้น , แต่งขึ้น , คิดค้น , สรรค์สร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: create , make up , devise , fabricate , build , set up , coin (word)