สร้าง

ภาษาอังกฤษ


v build
ความหมายเหมือนกับ: ประดิษฐ์ , ก่อ , ก่อสร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: construct
คำตรงข้าม: ทำลาย , กำจัด
n platform
คำอธิบาย: โรงขนาดเล็กมียกพื้นข้างใน สำหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรม อยู่ 4 มุมเมรุ
ความหมายเหมือนกับ: คดซ่าง , คดสร้าง , ซ่าง , ส้าง , สำซ่าง
v create
คำอธิบาย: ทำให้เกิดสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม
ความหมายเหมือนกับ: รังรักษ์ , รังสรรค์ , รังสฤษฎ์
คำที่เกี่ยวข้อง: produce , build , make , invent
ตัวอย่างประโยค: ฮาร์ดดิสก์ดิสก์ประเภทนี้สร้างความปั่นป่วนให้แก่วงการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก

คำที่มี "สร้าง" ในคำ


สร้างเรื่อง v make up
ความหมายเหมือนกับ: ก่อเรื่อง , แต่งเรื่อง , ปั้นเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความจริงเพราะมีคนสร้างเรื่องขึ้น

สร้างงาน v make a job

สร้างปัญหา v make trouble
ความหมายเหมือนกับ: ก่อปัญหา

สร้างภาพ v imagine

สร้างสรรค์ v create
ความหมายเหมือนกับ: ประดิษฐ์ , รังสรรค์ , จัดทำ , สร้าง

สร้างความสัมพันธ์ v build up friendship
ความหมายเหมือนกับ: ผูกมิตร
คำตรงข้าม: สร้างความแตกแยก
ตัวอย่างประโยค: เราควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ

สร้างถิ่นฐาน v settle down
คำตรงข้าม: ละทิ้งถิ่นฐาน
ตัวอย่างประโยค: ชาวกระเหรี่ยงเป็นจำนวนมากได้เข้ามาสร้างถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

สร้างเนื้อสร้างตัว v earn one´s own
ความหมายเหมือนกับ: สร้างตัว , สร้างฐานะ
ตัวอย่างประโยค: ขอเวลาผมสร้างเนื้อสร้างตัวสัก 2 ปี

สร้างสรรค์ v create
คำอธิบาย: สร้างให้มีให้เป็นขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: คิดค้น , ประดิษฐ์
คำตรงข้าม: ทำลาย
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับเกียรติว่าเป็นศิลปินดีเด่นแห่งรัฐในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะที่มีผลงานยอดเยี่ยม

สร้างกรรม v create karma
คำอธิบาย: ทำความชั่วอันนำมาซึ่งบาปกรรม
ความหมายเหมือนกับ: ทำกรรม , ก่อกรรม
ตัวอย่างประโยค: เขาสร้างกรรมเอาไว้กับคนมากมาย ตายไปต้องตกนรกแน่

สร้างสถานการณ์ v create a situation
คำอธิบาย: สร้างเรื่องหรือเหตุการณ์ขึ้นมาให้เป็นผล
ตัวอย่างประโยค: ี่มีคนอยู่มากที่ชอบฉวยโอกาสเอาความขัดแย้งของส่วนรวมมาสร้างสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

สร้างตัว v build up a fortune
คำอธิบาย: สร้างฐานะให้มีหลักฐานมั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: ก่อร่างสร้างตัว , สร้างเนื้อสร้างตัว , สร้างฐานะ
ตัวอย่างประโยค: อิทธิพลของดวงงชะตาบ่งชัดว่า ชายราศีมังกรจะได้ดี และสร้างตัวได้เอง

สร้างสถานการณ์ v create a situation
คำอธิบาย: สร้างเรื่องหรือเหตุการณ์ขึ้นมาให้เป็นผล
ตัวอย่างประโยค: ี่มีคนอยู่มากที่ชอบฉวยโอกาสเอาความขัดแย้งของส่วนรวมมาสร้างสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

สร้างกำแพง v create a barrier
คำอธิบาย: สร้างอุปสรรคมากั้นความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ตัวอย่างประโยค: เราไม่ควรสร้างกำแพงขึ้นมาระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงานด้วยกัน

สร้างชื่อเสียง v make fame
ความหมายเหมือนกับ: สร้างชื่อ
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษา มทส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์

สร้างตัวเอง v be self-made
คำอธิบาย: ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งของตนจนได้ดี
ความหมายเหมือนกับ: สร้างตัว , ก่อร่างสร้างตัว
ตัวอย่างประโยค: เถ้าแก่สร้างตัวเองด้วยสองมือจนร่ำรวยมาได้ขนาดนี้

สร้างบ้าน v build a house
ความหมายเหมือนกับ: ก่อสร้างบ้าน
ตัวอย่างประโยค: หลักการของเราต้องสร้างบ้านก่อนขายให้ลูกค้า

สร้างมิตร v make friends
ความหมายเหมือนกับ: ผูกมิตร , สร้างสัมพันธ์ , ผูกสัมพันธ์
คำตรงข้าม: สร้างศัตรู
ตัวอย่างประโยค: พรรคของเราสร้างมิตรทางการเมืองมาตลอด

สร้างศัตรู v make enemies
ความหมายเหมือนกับ: สร้างปรปักษ์
คำตรงข้าม: สร้างมิตร
ตัวอย่างประโยค: หากคุณไม่ยอมหยุดสร้างศัตรูวันหน้าคุณจะเดือดร้อนมากกว่านี้

สร้างอนาคต v make the future
ตัวอย่างประโยค: เขาทั้งสองคนหวังที่จะสร้างอนาคตร่วมกัน

สร้างเงื่อนไข v impose condition
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเงื่อนไข , กำหนดข้อต่อรอง

สร้างผ่าน v cut through
ความหมายเหมือนกับ: ผ่าน

สร้างฐานะ v earn one´s own
ความหมายเหมือนกับ: สร้างตัว

สร้างเมือง v found a city

สร้างขึ้น v manufacture
ความหมายเหมือนกับ: ทำ , ประดิษฐ์

สร้างขึ้น v establish
ความหมายเหมือนกับ: จัดตั้งขึ้น , ก่อตั้ง

สร้างค่าย v encamp
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งแคมป์

สร้างถนน v break (/blaze) a trail
ความหมายเหมือนกับ: ทำถนน

สร้างถนน v break (/blaze) a trail
ความหมายเหมือนกับ: ตัดถนน , ทำถนน , ทำทาง

สร้างฐานะ v establish oneself
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งตัว , สร้างตัว

สร้างฐานะ v establish oneself
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งตัว , สร้างตัว

สร้างภาพยนตร์ v shoot

สร้างเวร v do evil
ความหมายเหมือนกับ: ทำเวรทำกรรม , ก่อเวร , ผูกเวร

สร้างขึ้น v make
ความหมายเหมือนกับ: กระทำ , ประกอบขึ้น , ผลิตขึ้น , ก่อขึ้น

สร้างขึ้น v invent
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งขึ้น , จัดทำขึ้น , คิดทำขึ้น , แต่งขึ้น , คิดค้น , สรรค์สร้าง

สร้างถนน v build a road
ความหมายเหมือนกับ: ทำถนน

สร้างรัง v build nest

สร้างเงื่อนไข v set conditions
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดเงื่อนไข , วางเงื่อนไข

สร้างเงื่อนไข v set conditions
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดเงื่อนไข , วางเงื่อนไข

สร้างเสริม v reinforce
คำตรงข้าม: ทำลาย

สร้างเงื่อนไข v set conditions
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดเงื่อนไข , วางเงื่อนไข

สร้างฐานะ v build up a fortune
ความหมายเหมือนกับ: ก่อร่างสร้างตัว , สร้างเนื้อสร้างตัว

สร้างเสริม v reinforce
คำตรงข้าม: ทำลาย

สร้างชื่อ v make fame

สร้างสัมพันธ์ v make friends
ความหมายเหมือนกับ: ผูกมิตร , ผูกสัมพันธ์
คำตรงข้าม: สร้างศัตรู

สร้างปรปักษ์ v make enemies
คำตรงข้าม: สร้างมิตร

วัสดุก่อสร้าง n construction materials
คำอธิบาย: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุก่อสร้าง , สิ่งของก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต

สถานที่ก่อสร้าง n construction site

สิ่งปลูกสร้าง n buildings

สิ่งก่อสร้าง n building
หน่วยนับ: หลัง, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งปลูกสร้าง

ปรับโครงสร้าง v restructure
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพยายามชักจูงให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมมาเป็นพืชเศรษฐกิจ

ความคิดสร้างสรรค์ n creativity
คำอธิบาย: ความสามารถที่จะสร้างความคิดใหม่ๆ ที่ให้ผลในทางบวก
ตัวอย่างประโยค: ประติมากรรมไทยเป็นผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ

ผู้อำนวยการสร้าง n director
ความหมายเหมือนกับ: ผู้อำนวยการผลิต
ตัวอย่างประโยค: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ทำหน้าที่ทั้งเขียนบทและกำกับการแสดง

สิ่งก่อสร้าง n construction
คำอธิบาย: สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุที่แข็งแรง คงทน
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งปลูกสร้าง
ตัวอย่างประโยค: สิ่งก่อสร้างทุกแห่งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

คู่สร้างคู่สม n spouse
คำอธิบาย: คู่รักที่มีความเหมาะสมกันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยา
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: คู่ชีวิต
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนลงความเห็นตรงกันว่าทั้งคู่เป็นคู่สร้างคู่สมที่เหมาะสมกันที่สุด

ค่าก่อสร้าง n construction cost
ตัวอย่างประโยค: โครงการนี้ดำเนินการประกวดข้อเสนอเป็นเวลานับปี มูลค่าที่ดินที่ประเมินรวมทั้งค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก

โครงสร้าง n structure
คำอธิบาย: ส่วนประกอบสำคัญๆ ที่มาคุมเข้าด้วยกัน
หน่วยนับ: โครงสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนประกอบ , องค์ประกอบ
ตัวอย่างประโยค: สถาปัตยกรรมของบ้านก็คือ โครงสร้างหรือรูปแบบที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบ้าน

โครงสร้างพื้นฐาน n infrastructure
หน่วยนับ: โครงสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: องค์ประกอบพื้นฐาน , ส่วนประกอบพื้นฐาน
ตัวอย่างประโยค: การเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติเป็นสาระสำคัญในนโยบายสารสนเทศของรัฐ

โครงสร้างไวยากรณ์ n grammatical structure
หน่วยนับ: โครงสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: รูปแบบไวยากรณ์
ตัวอย่างประโยค: โครงสร้างไวยาการณ์ของแต่ละภาษาย่อมไม่เหมือนกัน

โครงสร้างสังคม n social structure
หน่วยนับ: โครงสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: รูปแบบทางสังคม
ตัวอย่างประโยค: ในโครงสร้างสังคมปัจจุบันบุคคลมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคประสาทได้ง่าย

งานก่อสร้าง n construction
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: การก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: งานก่อสร้างที่ทำการใหม่ของกระทรวงฯกำลังดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ปลูกสร้าง v construct
คำอธิบาย: ทำให้มีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: ทางการมีคำสั่งให้ปลูกสร้างสะพานลอยเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง เพื่อให้ความสะดวกแก่คนเดินทางเท้าที่จะข้ามถนน และลดอุบัติเหตุ

ปลูกบ้านสร้างเรือน v build a house
คำอธิบาย: สร้างที่อยู่อาศัย
ตัวอย่างประโยค: สมใจตกลงแล้วว่าจะปลูกบ้านสร้างเรือนกับสุเทพหลังจากดูใจกันมานานถึง 9 ปี

ผู้รับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมา
ตัวอย่างประโยค: ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเร่งงานให้เสร็จทันเวลา

ผู้สร้าง n producer
คำอธิบาย: ผู้บันดาลหรือทำให้มีขึ้นด้วยวิธีต่างๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ผลิต , ผู้ก่อกำเนิด , ผู้ก่อตั้ง , ผู้ประดิษฐ์
คำตรงข้าม: ผู้ทำลาย
ตัวอย่างประโยค: ผู้สร้างพยายามทำให้โกโบริเป็นคนแบบ มนุษย์นิยม ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2

สิ่งปลูกสร้าง n building
คำอธิบาย: ตึกหรืออาคารที่ก่อสร้างขึ้นด้วยอิฐและปูนเป็นส่วนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ ที่มีวิวัฒนาการล้ำหน้าขึ้นมาก

แบบสร้าง n structure
คำอธิบาย: รูปแบบซึ่งแสดงลักษณะสำคัญ โดยรวมรายละเอียดต่างๆ เข้าด้วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: โครงสร้าง
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล จะต้องเขียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับแบบสร้างของฐานข้อมูลเดิม

ช่างก่อสร้าง n building contractor
คำอธิบาย: ผู้ชำนาญในการก่อสร้าง, ผู้มีอาชีพการก่อสร้าง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขาเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นเกษตรกร มาเป็นช่างก่อสร้าง

ก่นสร้าง v clear
คำอธิบาย: ขุดโค่นต้นไม้ตอไม้เพื่อปลูกสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: โค่น , ขุดโค่น
คำตรงข้าม: ปลูก
ตัวอย่างประโยค: พื้นที่ป่ามีอยู่มากมายใครมีกำลังก็ไปก่นสร้างถางป่าบุกเบิกเป็นไร่นาได้

การสร้างคำ n word formation
คำอธิบาย: ระเบียบวิธีการสร้างถ้อยคำเพื่อใช้ในภาษา
ตัวอย่างประโยค: คำนามผสมกับคำนามเป็นวิธีการสร้างคำในภาษาไทย

ก่อร่างสร้างตัว v build up a fortune
คำอธิบาย: ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักฐาน
ความหมายเหมือนกับ: สร้างตัว
ตัวอย่างประโยค: หมู่บ้านนี้ดูอุดมสมบูรณ์เพราะคนที่นี่ร่วมมือร่วมแรงกันก่อร้างสร้างตัวจนเป็นปึกแผ่น

อวัยวะสร้างน้ำตา n tear glands

ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป

ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป

เสริมสร้าง v reinforce
คำอธิบาย: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: สร้างเสริม
คำตรงข้าม: ทำลาย
ตัวอย่างประโยค: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น

ก่อสร้าง v build
ความหมายเหมือนกับ: สร้าง
คำตรงข้าม: ทำลาย , พัง
ตัวอย่างประโยค: บริษัทดอนเมืองโทลเวย์จะเริ่มก่อสร้างทางด่วนในเดือนหน้า

ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป

เสริมสร้าง v reinforce
คำอธิบาย: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: สร้างเสริม
คำตรงข้าม: ทำลาย
ตัวอย่างประโยค: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น

วัตถุก่อสร้าง n construction materials
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งของก่อสร้าง

สิ่งของก่อสร้าง n construction materials
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุก่อสร้าง

การสร้างขึ้น n invention
ความหมายเหมือนกับ: การทำขึ้น

การก่อสร้าง n construction

สรรค์สร้าง v invent
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งขึ้น , จัดทำขึ้น , สร้างขึ้น , คิดทำขึ้น , แต่งขึ้น , คิดค้น

โครงสร้างรองรับ n foundation

การสร้างฐานะ n establishment
ความหมายเหมือนกับ: การตั้งฐานะ , การตั้งหลักฐาน

การสร้างเรื่อง n writing a story
ความหมายเหมือนกับ: การปั้นเรื่อง , การเขียนเรื่อง

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ n initiation
ความหมายเหมือนกับ: ความคิดริเริ่ม

คดสร้าง n platform
ความหมายเหมือนกับ: คดซ่าง , ซ่าง , ส้าง , สำซ่าง

ก่อสร้างบ้าน v build a houseค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top