สรุป

ภาษาอังกฤษ


v sum up
ความหมายเหมือนกับ: ย่อความ , รวมความ , ย่อใจความ
คำที่เกี่ยวข้อง: summarize
คำตรงข้าม: ขยายความ
v sum up
คำอธิบาย: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: summarize , abridge , abstract , condense , conclude , make a summary
ตัวอย่างประโยค: นักวิจัยสรุปว่า การขาดอาหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือด
adv concisely
คำอธิบาย: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: briefly , in brief
ตัวอย่างประโยค: นักจิตวิทยากล่าวถึงทัศนคติไว้โดยสรุปว่า เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ที่มีส่วนในการกำหนดการแสดงออก และทิศทางของพฤติกรรม