สรุป

ภาษาอังกฤษ


v sum up
ความหมายเหมือนกับ: ย่อความ , รวมความ , ย่อใจความ
คำที่เกี่ยวข้อง: summarize
คำตรงข้าม: ขยายความ
v sum up
คำอธิบาย: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: summarize , abridge , abstract , condense , conclude , make a summary
ตัวอย่างประโยค: นักวิจัยสรุปว่า การขาดอาหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือด
adv concisely
คำอธิบาย: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: briefly , in brief
ตัวอย่างประโยค: นักจิตวิทยากล่าวถึงทัศนคติไว้โดยสรุปว่า เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ที่มีส่วนในการกำหนดการแสดงออก และทิศทางของพฤติกรรม

คำที่มี "สรุป" ในคำ


สรุปผล v conclude

สรุปความ v summarize
คำอธิบาย: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นที่สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: สรุป , จับใจความ , รวมความ
คำตรงข้าม: ขยายความ

สรุปความ v summarize
คำอธิบาย: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นที่สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: สรุป , จับใจความ , รวมความ
คำตรงข้าม: ขยายความ

สรุปเรื่อง v shorten
ความหมายเหมือนกับ: ย่อเรื่อง , ย่อความ

สรุปว่า conj regard as

สรุปว่า v conclude
ความหมายเหมือนกับ: ตกลงว่า

บทสรุป n conclusion
ความหมายเหมือนกับ: ผลสรุป , ข้อสรุป
ตัวอย่างประโยค: บทสรุปจากการประเมินผลการดำเนินแผนฟื้นฟูการเกษตรในปีแรกแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ

ผลสรุป n conclusion
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสรุป , บทสรุป
ตัวอย่างประโยค: จากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมีผลสรุปออกมาแล้วว่าเขามีความผิดเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้ป่าสาละวิน

กล่าวสรุป v sum up
ความหมายเหมือนกับ: สรุป
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์กล่าวสรุปเนื้อหาบทเรียนให้นักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนก่อนสอบ

ข้อสรุป n conclusion
คำอธิบาย: ผลที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ผลสรุป , ข้อยุติ , ผล , ผลลัพธ์ , บทสรุป
ตัวอย่างประโยค: ข้อสรุปที่ได้จาการประชุมครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไปมาก

ความสรุป n summary
คำอธิบาย: ประเด็นย่อๆ ของเรื่อง

โดยสรุป adv in conclusion
คำอธิบาย: ประเด็นย่อๆ ของเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: การศึกษาในบทความนี้กล่าวโดยสรุปได้ว่าศิลาจารึกหลักจารึกขึ้นโดยพ่อขุนรามคำแหงหรือพ่อขุนรามคำแหง

การสรุป n summary
ความหมายเหมือนกับ: การทอน , การตัดทอนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top