สรรหา

ภาษาอังกฤษ


v search for
ความหมายเหมือนกับ: เลือกสรร , คัดสรร , คัดเลือก , ค้นหา
คำที่เกี่ยวข้อง: look through , examine
v search for
ความหมายเหมือนกับ: หา , ค้นหา , แสวงหา
คำที่เกี่ยวข้อง: seek , look for
ตัวอย่างประโยค: ท่านพร้อมที่จะสรรหาวิชาความรู้จากทุกแหล่ง ไม่แต่จากตำรับตำราหรือครูอาจารย์เท่านั้น