สมรรถนะ

ภาษาอังกฤษ


n capacity
ความหมายเหมือนกับ: ความสามารถ
คำที่เกี่ยวข้อง: capability , ability , aptitude
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนี้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงขึ้นทุกวัน