สมควร

ภาษาอังกฤษ


adv suitably
ความหมายเหมือนกับ: ควร , เหมาะ , เหมาะสม
คำที่เกี่ยวข้อง: properly , appropriately
ตัวอย่างประโยค: การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา เป็นการใช้เงินเพื่อการกุศลอย่างสมควร
v should
ความหมายเหมือนกับ: ควร , เหมาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: ought to
ตัวอย่างประโยค: เราสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ

คำที่มี "สมควร" ในคำ


สมควรแก่ฐานะ adj status

พอสมควร adv moderately
ความหมายเหมือนกับ: พอควร , พอเหมาะพอควร , พอสมควร
ตัวอย่างประโยค: การกู้วิกฤติต้องมองให้รอบคอบ และลึกพอสมควร

เป็นการสมควร v reasonable
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะสม , พอสมควร , มีเหตุผล
ตัวอย่างประโยค: เป็นการสมควรที่เราจะช่วยเหลือเขาในฐานะเพื่อนบ้าน

ตามสมควร adv properly
คำอธิบาย: อย่างเป็นไปตามความเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: ตามควร
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ขณะเดียวกันก็จำกัดขอบเขตตามสมควร

เห็นสมควร v view as proper
คำอธิบาย: เห็นว่ามีความเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: เห็นควร
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการมีอิสระในการบริหารกิจการ และสามารถจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานตามจะเห็นสมควร

เห็นสมควร v view as proper
คำอธิบาย: เห็นว่ามีความเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: เห็นควร
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการมีอิสระในการบริหารกิจการ และสามารถจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานตามจะเห็นสมควร

ตามที่เห็นสมควร adv as one see / think fit
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของการเสนอขายตามที่เห็นสมควร

ความสมควร n propriety
ความหมายเหมือนกับ: ความเหมาะสม , ความเหมาะเจาะ

ไม่สมควร adv improperly
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วร้าย
คำตรงข้าม: ดีค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top