สบถ

ภาษาอังกฤษ


v swear
คำอธิบาย: อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลงโทษตนเองเมื่อไม่เป็นไปอย่างพูด
คำที่เกี่ยวข้อง: curse , abuse , revile , imprecate
ตัวอย่างประโยค: เขาสบถว่าถ้าผิดคำพูดขอให้ฟ้าผ่าตาย

คำที่มี "สบถ" ในคำ


สบถสาบาน v swear
ความหมายเหมือนกับ: สัญญา

คำสบถ n swear word
คำอธิบาย: คำพูดหรือคำด่าที่หลุดปากออกมาเพื่อแสดงความรู้สึก
หน่วยนับ: คำ
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบหลุดคำสบถที่หยาบคายออกมาบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัยไปซะแล้ว

ทวนสบถ v break the curse
คำอธิบาย: ไม่ทำตามคำสบถ
คำตรงข้าม: ทำตามสบถค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top