สงวน

ภาษาอังกฤษ


v reserve
ความหมายเหมือนกับ: รักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: keep back , store up , set apart for
v preserve
คำอธิบาย: ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้
ความหมายเหมือนกับ: ถนอม , รักษา , เก็บ
คำที่เกี่ยวข้อง: conserve , save , husband , keep
ตัวอย่างประโยค: ทหารต้องยอมวางอาวุธเพื่อเปิดทางผ่านให้แก่กองทัพญี่ปุ่น เพื่อสงวนชีวิตคนไทยไว้

คำที่มี "สงวน" ในคำ


สงวนที่ v reserve
ความหมายเหมือนกับ: จองที่
ตัวอย่างประโยค: ในหลักการควรจะสงวนที่ดังกล่าวไว้

สงวนลิขสิทธิ์ v reserve the copyright
คำอธิบาย: หวงแหนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค: ทางค่ายเทปขอสงวนลิขสิทธิ์เทปที่จัดจำหน่าย

สงวนท่าที v be reserved
คำอธิบาย: ระวังกิริยาท่าที
ความหมายเหมือนกับ: สงวนท่า , ไว้ท่า , ไว้ท่าที
ตัวอย่างประโยค: ตะวันนั่งตัวแข็ง สงวนท่าทีและไม่พูดอะไรอีก

สงวนพันธุ์ v conserve
คำอธิบาย: ถนอมรักษาพันธุ์ไว้

สงวนท่า v be reserved
ความหมายเหมือนกับ: ไว้ท่า , ไว้ท่าที

เขตสงวน n preserve
หน่วยนับ: แห่ง, เขต
ตัวอย่างประโยค: ผลจากการบุกรุกทำลายป่าในระบบนิเวศคือเราต้องสูญเสียพืชพันธุ์คุ้มครองชนิดต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายตามเขตสงวน

ป่าสงวน n conserved forest
คำอธิบาย: ป่าไม้ที่ห้ามการตัดไม้และล่าสัตว์
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านบางคนก็อพยพย้ายถิ่นทำกินเข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีอยู่นับสิบล้านคน

การสงวน n preservation
คำอธิบาย: การถนอมรักษาไว้, การหวงแหนไว้
ความหมายเหมือนกับ: การรักษา , การถนอม , การป้องกัน , การบำรุงรักษา
ตัวอย่างประโยค: การสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง, การไม่ฆ่าสัตว์ตังแต่ยังไม่โตเต็มที่ เป็นต้น

ของสงวน n genital
คำอธิบาย: อวัยวะสืบพันธุ์และหน้าอก
ตัวอย่างประโยค: ร่างกายเปล่าเปลือยปกปิดของสงวนไว้ด้วยจับปิ้งทั้งบนและล่างเท่านั้น

เขตป่าสงวน n sanctuary
คำอธิบาย: เขตป่าที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมป่าไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดบุกรุก
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มชาวบ้านจำนวน 24 คนได้ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมเป็นฐานบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ

รักนวลสงวนตัว v preserve one´s purity
คำตรงข้าม: ปล่อยตัว

ทรามสงวน n beautiful woman
ความหมายเหมือนกับ: ทรามชม , ทรามสวาท

ทรามสงวน n beautiful woman
ความหมายเหมือนกับ: หญิงงาม , ทรามเชย , ทรามสวาท , ผู้หญิงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top