สกัดกั้น

ภาษาอังกฤษ


v intercept
ความหมายเหมือนกับ: ขวาง , ขัดขวาง , กัน , ยับยั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: cut off