ศึกษา

ภาษาอังกฤษ


v study
ความหมายเหมือนกับ: เรียน , เล่าเรียน , ศึกษาเล่าเรียน , เรียนรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: learn
v study
คำอธิบาย: ฝึกฝนและอบรมเพื่อที่จะให้รู้หรือให้ประสบผลสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: เรียน , เล่าเรียน
คำที่เกี่ยวข้อง: learn , read up , mug up , cram
ตัวอย่างประโยค: เจนเนอรัลมอเตอร์สได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าเกาหลีใต้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการซื้อกิจการบริษัทรถยนต์

คำที่มี "ศึกษา" ในคำ


ศึกษาเล่าเรียน v study
ความหมายเหมือนกับ: เรียน , เล่าเรียน , ศึกษา

ศึกษาวิจัย v research
ความหมายเหมือนกับ: วิจัย

ศึกษาธิการ n Ministry of Education
คำอธิบาย: ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
ความหมายเหมือนกับ: กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอย่างประโยค: หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิมพ์ขึ้น

ศึกษาธิการ n superintendent
คำอธิบาย: ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
ตัวอย่างประโยค: เขาไปหาศึกษาธิการให้ช่วยเรื่องฝากลูกเข้าเรียน

ศึกษาธิการจังหวัด n provincial education officer
คำอธิบาย: ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมในระดับจังหวัด
ตัวอย่างประโยค: ครูที่ทุจริตการสอบกำลังถูกศึกษาธิการจังหวัดสอบสวน

ศึกษาธิการอำเภอ n district education officer
คำอธิบาย: ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมในระดับอำเภอ
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนประจำจังหวัดเวลาสอบก็จะมีศึกษาธิการอำเภอมาตรวจดูความเรียบร้อย

ศึกษาศาสตร์ n education science
คำอธิบาย: การศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ตัวอย่างประโยค: พี่สาวของเขากำลังเรียนศึกษาศาสตร์อยู่ปีสุดท้าย

ศึกษาต่อ v further study

ศึกษางาน v observe activities

กรมอาชีวศึกษา n Department of Vocational Education

สถานศึกษา n school
ความหมายเหมือนกับ: โรงเรียน

สถาบันอุดมศึกษา n institution of education
ความหมายเหมือนกับ: มหาวิทยาลัย , วิทยาลัย

กรณีศึกษา n case study
คำอธิบาย: เทคนิคในการสอน โดยมีพื้นฐานอยู่ที่การเลือกเหตุการณ์จากสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อที่จะคิดหาทางแก้ไขที่เป็นไปได้ต่อไป
หน่วยนับ: เรื่อง, กรณี
ตัวอย่างประโยค: เทคนิคที่พัฒนาขึ้นนับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งควรที่จะนำกรณีศึกษานี้มาเผยแพร่

สถานศึกษาวิชาชีพ n vocational school
ตัวอย่างประโยค: สถานศึกษาวิชาชีพในวิทยาลัยชุมชนมุ่งเน้นการสอนวิชาชีพทั่วไป และสอนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

สถานภาพทางการศึกษา n educational status

มัธยมศึกษาตอนปลาย n high school education
คำอธิบาย: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ความหมายเหมือนกับ: มัธยมปลาย , ม.ปลาย
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวอย่างประโยค: กำลังคนที่เป็นที่ต้องการทางเศรษฐกิจมักจะตกอยู่ในผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัย

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา n The Education for Development Foundation
คำอธิบาย: องค์กรอาสาสมัครที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ต้องการเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น แต่ครอบครัวไม่สามารถจะสนับสนุนให้เรียนต่อได้ อันเนื่องมาจากความยากจน
ตัวอย่างประโยค: มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาได้มีการจัดการประชุมสรุปผลการ ทำงานประจำปีขึ้น ที่สวนเพชรรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

มัธยมศึกษา n secondary education
คำอธิบาย: การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: ม. , มัธยม
ตัวอย่างประโยค: พ่อสำเร็จมัธยมศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ในทางภาษาศาสตร์จึงไม่ค่อยสันทัด

อาชีวศึกษา n vocational education
คำอธิบาย: การศึกษาที่มุ่งไปในทางช่างฝีมือ
ตัวอย่างประโยค: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น

สถาบันการศึกษา n educational institution
หน่วยนับ: แห่ง
ตัวอย่างประโยค: การแก้ปัญหาความมักง่ายเห็นแก่ตัวต้องแก้ที่สถาบันการศึกษา ครอบครัว ฯลฯ

สถานศึกษา n school
คำอธิบาย: สถานที่ให้การศึกษา
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: โรงเรียน
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้สถานศึกษากำลังประสบปัญหาขาดแคลนครูอยู่มาก

ไม่มีการศึกษา v be uneducated
คำอธิบาย: ไม่ได้เรียนหนังสือตามเกณฑ์ที่กำหนด
ความหมายเหมือนกับ: การศึกษาต่ำ , ไม่มีคุณวุฒิ , ไร้การศึกษา
ตัวอย่างประโยค: คนพวกนี้ไม่มีการศึกษาอธิบายไปก็ไม่เข้าใจเสียเวลาเปล่าๆ

ขาดการศึกษา v be uneducated
คำอธิบาย: ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเรียนมาน้อย
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีการศึกษา , ไร้การศึกษา
คำตรงข้าม: มีการศึกษา
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนในชนบทยังขาดการศึกษาอยู่มาก

ปีการศึกษา n academic year
คำอธิบาย: ช่วงเวลาที่สถานศึกษาทำการสอนในรอบหนึ่งปี
หน่วยนับ: ปี
ตัวอย่างประโยค: สถาบันเอชียตะวันออกศึกษาจะเปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีในปีการศึกษา 2545

ผู้สำเร็จการศึกษา n graduate
คำอธิบาย: ผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: บัณฑิต
ตัวอย่างประโยค: ในปีการศึกษานี้ มีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่าปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก

พลศึกษา n physical education
คำอธิบาย: การศึกษาในทางบำรุงกายโดยวิธีออกกำลัง
หน่วยนับ: วิชา
ความหมายเหมือนกับ: วิชาพลศึกษา
ตัวอย่างประโยค: ในโรงเรียนบางแห่ง ครูกับนักเรียนลงสนามฝึกพลศึกษาด้วยกัน

พื้นฐานการศึกษา n foundation of education
คำอธิบาย: ระดับการศึกษาที่ได้เล่าเรียนมา
ตัวอย่างประโยค: คนงานพวกนี้มีพื้นฐานการศึกษาต่ำ จะไปรู้เรื่องอะไร

เพศศึกษา n sex education
คำอธิบาย: วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องทางเพศ
ตัวอย่างประโยค: ในโรงเรียนควรมีการสอนเรื่องเพศศึกษา เพื่อเป็นการสอนแนวทางชีวิตที่เป็นจริงในสังคม

ภาคศึกษา n school year
คำอธิบาย: ช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่สถานศึกษาเปิดทำการสอนถือเป็น 1 ภาคศึกษา
หน่วยนับ: ภาค
ตัวอย่างประโยค: ในภาคศึกษาหนึ่งนักศึกษาจะต้องเสียค่าประกันอุบัติเหตุเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม n the harry durance foundation for education in Thailand
ความหมายเหมือนกับ: องค์กรการศึกษา

โรงเรียนอาชีวศึกษา n vocational training school
ตัวอย่างประโยค: ในแผนการศึกษา พ.ศ. 2479 มีผู้เข้าเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นต้น และชั้นกลางน้อยลงจนถึงกับต้องยุบเลิกเป็นบางโรง

วิทยุศึกษา n educational radio service
ความหมายเหมือนกับ: รายการวิทยุศึกษา
ตัวอย่างประโยค: สมาคมฯ เผยแพร่การจัดทำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทางวิทยุศึกษาทุกวันเสาร์-อาทิตย์

สถิติการศึกษา n educational statisics
ตัวอย่างประโยค: สถิติการศึกษาของคนไทยในปัจจุบันระบุว่า คนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น

สหศึกษา n coeducation
คำอธิบาย: การศึกษาที่ให้นักเรียนหญิงและนักเรียนชายเรียนรวมกันในสถานศึกษาเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: พ่อของเขาให้อยู่โรงเรียนที่เป็นสหศึกษามาตลอดตั้งแต่เล็กจนโต

สามัญศึกษา n elementary education
คำอธิบาย: การเรียนวิชาทั่วไป
คำตรงข้าม: วิสามัญศึกษา
ตัวอย่างประโยค: ในระบบการศึกษานั้น จะมีแต่ระบบสามัญศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีวิสามัญศึกษาสอนวิชากสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน n Office of Private Education Commission
ความหมายเหมือนกับ: สช.
ตัวอย่างประโยค: จังหวัดสิงห์บุรีมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนอยู่ 17 โรงเรียนด้วยกัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ n Office of the National Education Commission
ความหมายเหมือนกับ: สกศ.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมุ่งสรรหาครูที่มีผลงานการสอนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูต้นแบบ

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ n Office of the National Primary Education Commission
ความหมายเหมือนกับ: สปช.
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงการต่างประเทศได้นำข้อคิดเห็นเรื่องการส่งยุวทูตความดีไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

สังคมศึกษา n social studies
คำอธิบาย: หมวดวิชาที่ประกอบด้วยวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม
หน่วยนับ: วิชา
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ส่วนใหญ่มักจะละทิ้งภาษาไทยและสังคมศึกษา จะไปเน้นที่ภาษาอังกฤษและเลขมากกว่า

สื่อการศึกษา n learning aid
คำอธิบาย: วิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อในการศึกษา
หน่วยนับ: สื่อ
ความหมายเหมือนกับ: สื่อการเรียนการสอน
ตัวอย่างประโยค: การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ต้องมีสื่อการศึกษาที่ดี จึงจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เตรียมอุดมศึกษา n pre-university education
คำอธิบาย: ชั้นหลักสูตรการศึกษาที่เตรียมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
ตัวอย่างประโยค: การฝึกฝนตัวเองเขียนหนังสือเป็นเหตุให้เขาเรียนไม่จบเตรียมอุดมศึกษาในถิ่นเกิด

ทัศนศึกษา v field trip
คำอธิบาย: ท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู้
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่เขาพนมรุ้ง

ประถมศึกษา n elementary education
ตัวอย่างประโยค: เขาเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาเท่านั้น

ชั้นมัธยมศึกษา n secondary school level
ความหมายเหมือนกับ: มัธยมศึกษา
ตัวอย่างประโยค: ชั้นมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคคือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดนักศึกษา n school uniform
ความหมายเหมือนกับ: ฟอร์มนักศึกษา
ตัวอย่างประโยค: เธออยู่ในชุดนักศึกษาเดินมากับดอกกุหลายสีแดงกำโต

กรมการศึกษานอกโรงเรียน n Department of Non-Formal Education
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: การจัดห้องสมุดประชาชนโดยทั่วไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นการศึกษาในรูปอเนกประสงค์

กรมพลศึกษา n Department of Physical Education
ตัวอย่างประโยค: กรมพลศึกษาได้รับนักเรียนพลศึกษาเพิ่ม

กรมสามัญศึกษา n Department of General Education
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: ปีนี้ทางกรมสามัญศึกษารับนักเรียนได้อีก 60,000 คน

กรมอาชีวศึกษา n Department of Vocational Education
ตัวอย่างประโยค: กรมอาชีวศึกษาประกาศรับสมัครอาจารย์วุฒิตรี-โท หลายตำแหน่ง

กระทรวงศึกษาธิการ n Ministry of Education
หน่วยนับ: กระทรวง

การบริหารการศึกษา n education administration
ความหมายเหมือนกับ: การจัดการการศึกษา
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันยังไม่มีการมอบอำนาจการบริหารการศึกษาส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น หรือส่วนภูมิภาคเท่าที่ควร

การศึกษานอกระบบ n nonformal education
ตัวอย่างประโยค: การศึกษานอกระบบยังไม่ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควร

การศึกษาระดับสูง n advanced education
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนจัดให้มีการแนะแนวเรื่องการศึกษาระดับสูงขึ้น

การศึกษานอกสถานที่ n field trip
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนจัดการศึกษานอกสถานที่เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เปิดหูเปิดตา

การศึกษา n education
ความหมายเหมือนกับ: การเรียน , การเล่าเรียน , การเรียนรู้ , การศึกษาเล่าเรียน , การหาความรู้
ตัวอย่างประโยค: การศึกษาในมหาวิทยาลัยทำให้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปมาก

การศึกษาเฉพาะกรณี n case study
ตัวอย่างประโยค: การศึกษาเฉพาะกรณีทำให้ทราบถึงปัญหาของเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจน

การศึกษาต่อเนื่อง n continuous education
หน่วยนับ: วิชา
ตัวอย่างประโยค: ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการอภิปรายเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง

คณะศึกษาศาสตร์ n Faculty of Education
หน่วยนับ: คณะ

จริยศึกษา n moral education
คำอธิบาย: การศึกษาเกี่ยวกับความเจริญงอกงามในทางความประพฤติ และการปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่ในแนวทางของศีลธรรมและวัฒนธรรม
ความหมายเหมือนกับ: วิชาศีลธรรม
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ควรได้รับความรู้เรื่องจริยศึกษาเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมได้

ทุนการศึกษา n scholarship
หน่วยนับ: ทุน
ความหมายเหมือนกับ: ทุนเล่าเรียน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชนบท

นักการศึกษา n educator
คำอธิบาย: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษา n student
คำอธิบาย: ผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นิสิต
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อประท้วงระบบของ รัฐบาล

โสตทัศนศึกษา n audiovisual education
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามเข้าไปมีบทบาท ในแผนกโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัย

หัตถศึกษา n handicraft education
คำอธิบาย: วิชาที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยมือ
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาหัตถศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

สุขศึกษา n hygiene
คำอธิบาย: การศึกษาที่ว่าด้วยกระบวนการที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ความหมายเหมือนกับ: สุขวิทยา

อุดมศึกษา n higher education
คำอธิบาย: การศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ตัวอย่างประโยค: หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยม นักเรียนหลายคนต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น n secondary education
คำอธิบาย: การศึกษาระดับกลางที่อยู่ระหว่างประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความหมายเหมือนกับ: ม.ต้น , มัธยมต้น
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนปลาย

สุขศึกษา n hygiene
คำอธิบาย: การศึกษาที่ว่าด้วยกระบวนการที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ความหมายเหมือนกับ: สุขวิทยา

อุดมศึกษา n higher education
คำอธิบาย: การศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ตัวอย่างประโยค: หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยม นักเรียนหลายคนต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

วุฒิการศึกษา n educational background
คำอธิบาย: คนที่มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาด หรือดูแลความเรียบร้อย

สำเร็จการศึกษา v graduate
คำอธิบาย: เรียนได้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด
ความหมายเหมือนกับ: เรียนจบ
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัตถศึกษา n handicraft
คำอธิบาย: วิชาที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยมือ
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาหัตถศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

วัยศึกษา n studying age

การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา n Test of English as Foreign Language

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ n UNESCO

จบการศึกษา v graduate
ความหมายเหมือนกับ: จบ

โรงเรียนประถมศึกษา n elementary school

โรงเรียนมัธยมศึกษา n secondary school

การศึกษาค้นคว้า n research

การศึกษาเล่าเรียน n education
ความหมายเหมือนกับ: การศึกษา , การเล่าเรียน

การศึกษาต่ำ v be uneducated
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีคุณวุฒิ , ไร้การศึกษา

ไร้การศึกษา v be uneducated
ความหมายเหมือนกับ: การศึกษาต่ำ , ไม่มีคุณวุฒิ

ไร้การศึกษา v be uneducated
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีการศึกษา
คำตรงข้าม: มีการศึกษา

ปิดภาคการศึกษา n end of semester
ความหมายเหมือนกับ: ปิดภาคเรียน
คำตรงข้าม: เปิดเทอม

วิชาพลศึกษา n physical education

วิชาพละศึกษา n physical education
ความหมายเหมือนกับ: พลศึกษา , วิชาพละ

องค์กรการศึกษา n the harry durance foundation for education in Thailand

รายการวิทยุศึกษา n educational radio service

น่าศึกษา adj interesting
ความหมายเหมือนกับ: น่ารู้ , น่าดึงดูด
คำตรงข้าม: น่าเบื่อ , น่าระอา , เซ็ง

ฟอร์มนักศึกษา n school uniform

การจัดการการศึกษา n education administration

การศึกษาเล่าเรียน n study
ความหมายเหมือนกับ: การเรียน , การเล่าเรียน

การศึกษาเล่าเรียน n education
ความหมายเหมือนกับ: การเรียน , การเล่าเรียน , การเรียนรู้ , การหาความรู้

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต n doctorate

การศึกษาบัณฑิต n undergraduate studies

การศึกษามหาบัณฑิต n graduate studies

การศึกษานอกโรงเรียน n non-formal educationค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top