ศักยภาพ

ภาษาอังกฤษ


n latency
ความหมายเหมือนกับ: ความสามารถ , สมรรถนะ , ประสิทธิภาพ
n potential
คำอธิบาย: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ability , capability , capacity , aptitude , power , potentiality , possibility
ตัวอย่างประโยค: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว