ว่าขาน

ภาษาอังกฤษ


v reprimand
คำอธิบาย: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
ความหมายเหมือนกับ: ต่อว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: reprove , rebuke , censure , admonish , condemn , reproach , scold
คำตรงข้าม: ชมเชย
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าญาติพี่น้องจะว่าขานอย่างไร เขาก็ยืนยันจะทำงานนี้ต่อไป