ว่ากล่าว

ภาษาอังกฤษ


v reprove
คำอธิบาย: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
ความหมายเหมือนกับ: ติเตียน , ติ , ว่าขาน
คำที่เกี่ยวข้อง: rebuke , reprimand , censure , admonish , condemn , reproach , scold
คำตรงข้าม: ชมเชย
ตัวอย่างประโยค: เด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ว่ากล่าวเป็นประจำเพราะมีปัญหาเรื่องความประพฤติ