ว่องไว

ภาษาอังกฤษ


v be agile
ความหมายเหมือนกับ: คล่องแคล่ว , ว่อง , รวดเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: be quick , be nimble
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำควรเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไว ตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถรับสถานการณ์ทุกชนิด
adv quickly
ความหมายเหมือนกับ: คล่องแคล่ว , ว่อง , รวดเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: agilely , nimbly
ตัวอย่างประโยค: นักค้นคว้าและวิจัยพยายามค้นหาวิธีการ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ว่องไว