วิวัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ


n evolution
คำอธิบาย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น
ตัวอย่างประโยค: พระราชวังสนามจันทร์เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อันแสดงถึงวิวัฒนาการการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top