วัสดุ

ภาษาอังกฤษ


n material
คำอธิบาย: วัตถุที่นำมาใช้
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุ , อุปกรณ์ , สิ่งของ
คำที่เกี่ยวข้อง: substance , matter , stuff
ตัวอย่างประโยค: ตุ๊กตาประเภทนี้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เด็กเล่น มักทำอย่างง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ใกล้ๆ

คำที่มี "วัสดุ" ในคำ


วัสดุก่อสร้าง n construction materials
คำอธิบาย: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุก่อสร้าง , สิ่งของก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต

วัสดุสังเคราะห์ n synthetic material

วัสดุอุปกรณ์ n tool
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องมือ , เครื่องไม้เครื่องมือ , เครื่องใช้ไม้สอยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top