วัตถุ

ภาษาอังกฤษ


n object
คำอธิบาย: สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งของ
คำที่เกี่ยวข้อง: stuff , material , substance
ตัวอย่างประโยค: เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ

คำที่มี "วัตถุ" ในคำ


วัตถุนิยม adj materialism
คำอธิบาย: การให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม
ความหมายเหมือนกับ: นิยมวัตถุ , สสารนิยม
ตัวอย่างประโยค: สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม จนผู้คนไม่คิดอย่างอื่นนอกจากการสะสมความมั่งคั่งและแสวงหาสิ่งเสพปรนเปรอตน

วัตถุวิสัย n objective
คำอธิบาย: ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
ตัวอย่างประโยค: เราจะต้องมีการเปิดกว้างทางความคิดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดทัศนะอันประนีประนอม ไม่มีอคติ และเป็นวัตถุวิสัย

วัตถุวิสัย adj objective
คำอธิบาย: ที่เป็นการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบวัตถุวิสัย
ความหมายเหมือนกับ: ปรนัย
ตัวอย่างประโยค: ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษาที่มีมาให้เป็นแบบปรนัยเสียมาก ทำให้มิได้ทดสอบทักษะทางด้านภาษาอย่างเต็มที่เพียงพอ

วัตถุดิบ n raw material
คำอธิบาย: สิ่งตามธรรมชาติที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า
หน่วยนับ: ชนิด, ประเภท
ตัวอย่างประโยค: เหมืองทองแดงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบป้อนโรงกษาปณ์ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ n objective
คำอธิบาย: สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: จุดประสงค์ , จุดมุ่งหมาย
ตัวอย่างประโยค: สมาคมของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเงิน

วัตถุมงคล n sacred object
คำอธิบาย: วัตถุที่นำมาซึ่งความเจริญแก่ผู้กราบไหว้บูชา
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุบูชา , รูปบูชา
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านพากันไปรับวัตถุมงคลที่ปลุกเสกใหม่ที่วัด

วัตถุบูชา n sacred object
คำอธิบาย: วัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน, วัตถุที่ผู้คนกราบไหว้ด้วยความศรัทธา
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุมงคล , รูปบูชา
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธรูปองค์นี้เป็นวัตถุบูชาที่อยู่คู่วัดนี้มาช้านาน

วัตถุปัจจัย n material element
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุ , สิ่งของ , ปัจจัย
ตัวอย่างประโยค: งานที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี แต่ยังช่วยให้มีวัตถุปัจจัยตามต้องการด้วย

วัตถุเคมี n chemicals
คำอธิบาย: สารที่ได้จากการสังเคราะห์โดยกรรมวิธีทางเคมี
ตัวอย่างประโยค: ผู้เชี่ยวชาญกำลังอธิบายวิธีการเก็บและการใช้วัตถุเคมีอย่างปลอดภัย

วัตถุระเบิด n explosive
หน่วยนับ: ชนิด
ตัวอย่างประโยค: วัตถุระเบิดแรงต่ำจะถูกกระตุ้นให้ระเบิดได้โดยการจุดไฟ

วัตถุก่อสร้าง n construction materials
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งของก่อสร้าง

วัตถุเจือปน n contaminant
ความหมายเหมือนกับ: สารเจือปน , สิ่งเจือปน

วัตถุโบราณ n antiques
ความหมายเหมือนกับ: ของเก่า

วัตถุโบราณ n antique
ความหมายเหมือนกับ: ของเก่า , ของเก่าแก่ , โบราณวัตถุ

วัตถุทาน n offering
ความหมายเหมือนกับ: ของทำทาน , เครื่องไทยทาน

ศิลปวัตถุ n object d´art

พยานวัตถุ n physical evidence
คำอธิบาย: หลักฐาน หรือวัตถุที่ใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
หน่วยนับ: สิ่ง, อย่าง, อัน, ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานวัตถุต่างๆ มากมาย ที่ยืนยันในการกระทำความผิดของผู้ต้องหาทั้ง 3 รายนี้

โบราณวัตถุ n antiques
คำอธิบาย: สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่ง ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุโบราณ , ของเก่า
ตัวอย่างประโยค: เราสะสมโบราณวัตถุไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานก็เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังจะ ได้ศึกษา

ปูชนียวัตถุ n sacred object
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุมงคล , วัตถุบูชา , รูปบูชา
ตัวอย่างประโยค: การเคารพบูชาปูชนียวัตถุของศาสนาอื่นถือว่าเป็นบาป

ไปรษณียวัตถุ n parcel post
คำอธิบาย: หีบห่อบรรจุสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าไปรษณียภัณฑ์อื่นๆ หุ้มห่อแน่นหนามั่นคง เหมาะแก่สภาพของสิ่งของและระยะทางที่จะส่ง
หน่วยนับ: กล่อง, ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: พัสดุไปรษณีย์
ตัวอย่างประโยค: มีจดหมายแจ้งมาให้ฉันไปรับไปรษณียวัตถุที่กรมไปรษณีย์ใกล้บ้าน

ถาวรวัตถุ n permanent structure
คำอธิบาย: สิ่งที่ก่อสร้างเพื่อให้มั่นคง ยั่งยืน
หน่วยนับ: ชนิด, ประเภท, อย่าง
ตัวอย่างประโยค: งานการกุศลครั้งนั้นจัดขึ้นเพื่อหาเงินสร้างถาวรวัตถุในพระศาสนา

รงควัตถุ n any colouring substance
คำอธิบาย: สีต่างๆ

เชิงวัตถุ adj material
ตัวอย่างประโยค: รูปแบบของการแสดงข้อมูลจะแตกต่างกันถ้ามีการสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

เทหวัตถุ n body
คำอธิบาย: ก้อนหรือชิ้นหรือส่วนหนึ่งของสสารอาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส ก็ได้
หน่วยนับ: ชิ้น, อัน
ความหมายเหมือนกับ: ชิ้นส่วนของวัตถุ
ตัวอย่างประโยค: ก้อนหินจากดวงจันทร์จัดเป็นเทหวัตถุอย่างหนึ่ง

ศิลปวัตถุ n artifact
คำอธิบาย: สิ่งของที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใดที่เก็บศิลปวัตถุอันมีค่าของชาติไว้เป็นของตนมีโทษไม่เกินเจ็ดปี

อินทรียวัตถุ n organic matter
ความหมายเหมือนกับ: สารอินทรีย์

นิยมวัตถุ adj materialism
ความหมายเหมือนกับ: สสารนิยม

ชิ้นส่วนของวัตถุ n bodyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top