วัดผล

ภาษาอังกฤษ


v evaluate
คำอธิบาย: ประเมินผลการเรียน การสอน เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพให้เด็กเรียนดีขึ้น ครูสอนเก่งขึ้น และให้การตัดสินเที่ยงตรงแน่นอนและยุติธรรมมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ประเมินผล
คำที่เกี่ยวข้อง: test